Programes autonòmics

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria ObertaAccions puntuals de recerca i desenvolupament

  CONVOCATÒRIA: 2021_2023 - Termini: Consultar informació
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria d'ajuts per dur a terme accions puntuals de recerca i desenvolupament tecnològic per al període 2021-2023.

  Poden ser objecte dels ajuts els tipus d'actuacions o línies de finançament següents:

  Línia A: actuacions de preparació de propostes per a la participació d’equips de recerca en projectes internacionals, en especial en el programa Marc Europeu.


  Línia B: accions concretes de política cientificotecnològica que presentin una urgència o un interès especials o que ajudin a complementar i consolidar projectes competitius de recerca. Es preveu finançar tant actuacions concretes en el marc de programes nacionals o internacionals com qualssevol altres que, per raó de la temàtica o l’oportunitat, contribueixin a millorar el desenvolupament dels objectius del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022 o del pla vigent en el moment de demanar l'ajut. IMPORTANT: Cal remarcar la necessitat que siguin actuacions concretes; en aquesta línia, no s’accepten propostes de grans dimensions i abast científic, pròpies dels projectes de recerca.


  Línia C: actuacions de col·laboració entre grups de recerca de caràcter cientificotècnic (consolidació o creació de xarxes, grups interdisciplinaris, agendes, etc.). S’hi inclouen totes les actuacions que tenguin com a finalitat col·laborar i intercanviar coneixements entre els grups de recerca del sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears, i fomentar l’inici de noves actuacions concertades amb grups de distintes institucions de les Illes Balears o amb grups de recerca de fora de les Illes Balears.

  La prioritat de les actuacions finançades seran els reptes de la societat de les Illes Balears establerts en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022 i que són els següents:
  1. Salut, canvi demogràfic i benestar.
  2. Bioeconomia i economia circular: activitat agrària i pesquera productiva, sostenible i de qualitat; sostenibilitat dels recursos naturals.
  3. Energia sostenible, eficient i neta.
  4. Transport intel·ligent, sostenible i integrat.
  5. Accions pel canvi global: eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres.
  6. Societat canviant, innovadora i segura.
  7. Economia, societat i cultura digitals.

  La subvenció màxima que es pot atorgar a cada acció especial és de 25.000 euros.

  El termini d'execució de les accions plantejades en cap cas pot ser superior a 12 mesos.

  En el marc d'aquesta convocatòria no es pot atorgar més d'una ajuda per acció ni per responsable de projecte.

  2. TERMINI

  del 9 de novembre de 2021 al 30 de juny de 2023.

  Per tal d’obtenir la firma digital del representant legal a l'imprès de sol·licitud, la documentació haurà d'enviar-se a osr.gestiotecnica@uib.es per a la seva revisió.

  IMPORTANT: La Comissió de Selecció de la Direcció General s'ha de reunir aproximadament cada tres mesos, la primera setmana del mes corresponent. Ha d'avaluar les sol·licituds rebudes fins al moment de la reunió, encara que no hagi finalitzat el termini per participar en la convocatòria. S'inclouran, perquè siguin valorades, les sol·licituds rebudes amb una antelació mínima de quinze dies, sempre que la documentació presentada sigui correcta i completa.

  Per tot això, quan volgueu presentar una sol·licitud d'Acció puntual, heu d'enviar tots els impresos emplenats a osr.gestiotecnica@uib.es per la seva revisió. Si tot és correcte, des de l'OSR gestionarem la firma del representant legal a l'imprès de sol·licitud i us el farem arribar perquè finalitzeu la sol·licitud telemàtica.


  3. REQUISITS DE LA PERSONA SOL·LICITANT

  La persona que figuri a la sol·licitud serà la principal responsable del compliment dels objectius i tasques a desenvolupar en l'actuació.


  La persona responsable ha d'estar en possessió d'un títol de doctorat i ha d'estar vinculada a l'entitat beneficiaria de l'ajuda com a personal actiu, mitjançant una relació funcionarial, estatutària o laboral (indefinida o temporal). A aquest efecte es consideren assimilats a l'entitat beneficiària altres entitats que tinguin amb el beneficiari una relació o vincle de caràcter jurídic no contractual que estigui recollit als seus estatuts, en escriptura pública, en document anàleg de constitució o en un conveni o acord general de col·laboració que sigui previ a la publicació d'aquesta convocatòria.

  En el marc d'aquesta convocatòria no es pot atorgar més d'un ajut per acció ni per persona responsable.

  Les persones sol·licitants d'aquests ajuts han de disposar de firma electrònica i han d'emplenar en línia la documentació següent:

  a) Formulari de sol·licitud (imprès de sol·licitud). Han de signar electrònicament aquest formulari la persona responsable de l'actuació i el representant legal de l'entitat sol·licitant.

  Una memòria descriptiva de l'actuació ( imprès 1), la qual ha de contenir els apartats següents:
  — Objectius i descripció de la proposta: definició, grau de novetat de les actuacions, resultats obtinguts i impacte cientificotècnic o tecnològic d'aquests, etc. En el cas d'accions de col·laboració de nova creació (xarxes, grups interdisciplinaris, etc.), s'han d'especificar els objectius conjunts de la xarxa i, en el cas que s'hagin creat amb anterioritat a aquesta convocatòria, s'ha d'aportar tota la informació necessària per avaluar la trajectòria de la xarxa o del grup fins al moment de la sol·licitud.
  — Personal que participarà en l'acció i adequació de l'equip per dur a terme l'acció.
  — Pla de treball previst per dur a terme les activitats programades. En el cas d'accions de col·laboració, s'ha de detallar quina part assumirà cada entitat o les persones col·laboradores.

  b) El pressupost de l'acció especial (amb l'IVA desglossat). S'hi ha d'indicar la quantitat sol·licitada desglossada per conceptes. En el cas que l'acció estigui cofinançada per altres ajuts concedits declarats, s'ha d'indicar la quantitat exacta concedida, la qual s'ha d'afegir a la quantitat sol·licitada. El resultat d'aquesta suma és el pressupost total de l'acció (imprès 2).

  c) Adequació de la proposta als reptes del Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022 (imprès 3).

  Per a les accions de quantia igual o superior a 15.000,00 euros, en el cas de prestació de serveis o subministraments de material fungible i/o reactius de laboratori, el beneficiari ha de presentar, com a mínim, tres ofertes de proveïdors diferents.


  Així mateix, hauran d'adjuntar també en línia la documentació següent:
  a) Fotocòpia del DNI de la persona responsable de l'actuació.
  b) Un resum del currículum de la persona responsable i, si aquesta ho considera rellevant per a l'avaluació, també del currículum simplificat de la resta de membres de l'equip, amb indicació de les seves contribucions més rellevants per a l'avaluació de la sol·licitud.


  L'OSR s'encarrega de presentar els documents relatius a l’entitat sol·licitant i a l'exempció d'IVA.
  A la sol·licitud haureu d'adjuntar, on escaigui, un document on consti aquest fet (imprès UIB).


  Tota la documentació presentada que no sigui original ha d'estar compulsada convenientment.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Extracte convocatòria BOIB Icona Vist  
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Més informació i impresos oficials   Icona Vist
  Model Imprès UIB Icona Vist  
  Aplicació telemàtica de sol·licitud   Icona Vist
  Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022 Icona Vist  

  4. RESOLUCIÓ

  Convocatòria patrocinada per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  CAIB


  Torna