Programes autonòmics

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaProjectes investigació aplicada en agricultura, ramaderia i pesca

  CONVOCATÒRIA: 2021 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 28 de febrer de 2022.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes d'investigació aplicada en agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears.

  Els temes de recerca són:

  1.a:
  - Biologia i control d'insectes perforadors (xilòfags) en el cultiu del garrover (Ceratonia siliqua). Estudi i identificació dels fongs associats als insectes perforadors.
  - Biologia i control de Cryptoblabes gnidiella en el cultiu de la vinya. Anàlisi de la distribució espaial i avaluació de les diferents tècniques de lluita: control químic i control amb confusió sexual.
  - Etiologia i control de les malalties fúngiques de la fusta de la vinya.
  - Implantació de sensors per monitorar el cultiu de l'ametller per prevenir malalties fúngiques i/o plagues.
  - Caracterització química, física i sensorial de la garrofa de Mallorca i estudi del vincle amb el medi geogràfic.
  - Influència del canvi climàtic en la viticultura de Mallorca: incidència en la composició química del raïm.
  - Influència de la varietat i el maneig de la planta de cànem sobre el seu contingut en cannabinoides (THC, CBD i CBN, CBG) durant les fases de creixement i maduresa.
  - Caracterització de la mel de Formentera i estudi del vincle amb el medi geogràfic.
  - Estudi de la pesqueria de pop ( ) amb nansa a les Illes Balears: paràmetres pesquers (Octopus vulgaris esforç, captures i bycatch) i biològics (talles, fecunditat i època de reproducció).
  - Efecte de l'ozonització en la sanitat i l'eficiència agrícola.
  - Efecte del reg deficitari amb aigües depurades en farratges.
  - Estudi de la producció de varietats de conreus extensius per a gra a les Illes Balears.
  - Utilització de la pinyolada en la producció porquina a les Illes Balears.

  1.b*:
  - Posada a punt de la tècnica de la termoteràpia per obtenir material vegetal d'ametller, vinya i olivera lliure de Xylella fastidiosa.
  - Estudis de prevalença de malalties incloses a la llista del Reglament (UE) 2016/429 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, relatiu a les malalties transmissibles dels animals i pel qual es modifiquen o deroguen alguns actes en matèria de sanitat animal.
  - Estudis de prevalença i de repercussió econòmica/productiva de malalties dels animals no previstes a la llista del Reglament (UE) 2016/429, incloses altres malalties de declaració obligatòria i zoonosis.
  - Estudi sobre la influència de la zona de producció i de la dosi de reg en la composició nutricional de l'ametlla. Comparació entre varietats foranes i autòctones i entre diferents zones de producció.
  - Estudi de l'evolució i previsió de canvi dels principals paràmetres agroclimàtics en les principals zones agrícoles deMallorca.
  - Prospecció, caracterització i selecció de la civada negra i civada rossa mallorquines.
  - Programa de selecció de blats de les Índies de varietats locals de Mallorca segons criteris d'adaptació al canvi climàtic i al potencial comercial.
  - Projecte de elecció, millora i promoció de la col borratxona com a producte singular de l'agricultura i gastronomia de Mallorca.
  * Existeix una limitació de miminis en aquests temes de recerca. Consultau l'OSR abans de preparar la proposta.  1.c*:
  - Seguiment de les captures de la pesca recreativa de superfície a la Reserva Marina del Migjorn de Mallorca: espècies, composició de talles i rendiment per unitat d'esforç.
  - Estudi de les poblacions de raor (Xyrichthys novacula) a les Illes Balears: fecunditat, estat de maduració segons la seva distribució (latitud i fondària) i afectació de paràsits.
  - Relació de les xarxes socials i la pesca recreativa. Influència de les xarxes socials en els hàbits i interessos dels pescadors recreatius.
  * Existeix una limitació de miminis en aquests temes de recerca. Consultau l'OSR abans de preparar la proposta.

  Se subvencionarà, com a màxim, un projecte per tema.

  Els projectes de recerca han de proporcionar i generar el coneixement necessari per respondre a les demandes sectorials. Els resultats han de tenir una anàlisi de sostenibilitat econòmica i mediambiental, i considerar els costos i beneficis.

  Únicament seran subvencionables les despeses realitzades i pagades en el període comprés entre la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda i el termini d'un any a comptar des de la data notificació de la resolució de concessió de l'ajut.

  La quantia màxima d'ajuda per a cada projecte de les línies que descriu el punt 1.a de l'apartat quart d'aquesta convocatòria és de disset mil euros (17.000,00 €).
  La quantia màxima d'ajuda per a cada projecte de les línies que descriuen els punts 1.b i 1.c de l'apartat quart d'aquesta convocatòria és de deu mil euros (10.000,00 €).

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Es poden beneficiar de l'actuació que s'indica al punt 1.a de l'apartat quart d'aquesta convocatòria els organismes de recerca i difusió de coneixements, entesos com qualsevol entitat (per exemple, universitats o centres de recerca, organismes de transferència de tecnologia, intermediaris d'innovació o entitats col·laboratives reals o virtuals orientades a la recerca), independentment de la personalitat jurídica (de dret públic o privat) o la forma de finançament, que tingui com a objectiu principal fer recerca fonamental, recerca industrial o desenvolupament experimental, o difondre'n àmpliament els resultats mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia.

  Es poden beneficiar de les actuacions que s'indiquen en els punts 1.b i 1.c de l'apartat quart d'aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques que duguin a terme un projecte de recerca relacionat amb algun dels temes que preveuen aquests punts, sempre que l'investigador
  responsable del projecte sigui doctor, llicenciat o diplomat.

  A més, abans que finalitzi el termini per presentar sol·licituds, les entitats beneficiàries del punt 1 anterior han de complir els requisits addicionals següents:
  - Tenir un grup de recerca agroalimentària. Aquest grup ha de disposar d'un investigador responsable, encarregat de representar i coordinar el grup. A més, l'investigador principal del projecte ha de ser doctor, llicenciat o diplomat.

  3. TERMINI

  Fins al 28 de febrer de 2022.
  IMPORTANT: Us demanam que, en quan tingueu elaborat l’equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar per correu electrònic (osr.gestiotecnica@uib.es), abans de tancar la sol·licitud definitiva.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s’ajustin a les condicions de la convocatòria.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran d'enviar-se, amb tota la documentació corresponent, a osr.gestiotecnica@uib.es fins al 24 de febrer de 2022.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Bases   Icona Vist  
  Convocatòria BOIB   Icona Vist  
  Imatge corporativa Conselleria Medi ambient, Agricultura i Pesca - Fogaiba    Icona Vist
  Model projecte d'investigació Icona Vist   
  Més informació i sol·licitud    Icona Vist

  4. RESOLUCIÓ
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna