Programes autonòmics

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaProjectes investigació aplicada en agricultura, ramaderia i pesca

  CONVOCATÒRIA: 2020_2 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 28 de febrer de 2021.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes d'investigació aplicada en agricultura, ramaderia i pesca en l'àmbit de les Illes Balears.

  Els temes de recerca són:

  1.a (modificat):

  - Posada a punt d'un programa de control integral contra l'arna de la tomàtiga Tuta absoluta en cultius d'hivernacle i exterior: biologia,
  ecologia, dinàmica poblacional, aplicació de diferents mètodes de control (biològic i biotecnològic).
  - Desenvolupament d'un programa de control integral contra la psil·la del ficus Macrohomotoma gladiata: biologia, ecologia, dinàmica
  poblacional, mètodes de control i principals hostes afectats.
  - Viabilitat d'obtenir alcohol etílic a partir de subproductes agrícoles. Quantificació, origen i rendiment d'extracció segons la seva tipologia.
  - Caracterització dels productes carnis tradicionals de Mallorca i estudi del vincle amb el medi geogràfic.
  - Estudi de les repercussions productives de les malalties de les abelles.
  - Identificació i detecció molecular dels patògens tramesos per vectors.
  - Cria i alliberament de pol·linitzadors alternatius per als fruiters de les Illes Balears.
  - Millora del nivell de coneixement del nitrogen en els sistemes aigua-sòl-planta, com a suport per a la presa de decisions en l'ús correcte dels fertilitzants nitrogenats i en la gestió dels materials residuals sòlids i líquids de les explotacions ramaderes.
  - Sanejament de virosis de varietats locals de vinya.
  - Estudis de la prevalença de malalties de declaració obligatòria en animals de producció d'explotacions ramaderes de les Illes Balears.
  - Avaluació i estudi de l'impacte de la presència d'un nou agent parasitari zoonòtic en helicicultura.

  1.b*(modificat):

  - Posada a punt de la tècnica de la termoteràpia per obtenir material vegetal d'ametller, vinya i olivera lliure de Xylella fastidiosa.
  - Selecció i caracterització de carabasses de varietats locals.
  - Recuperació, selecció i caracterització de la patata Tramuntana.
  - Prospecció i caracterització de civada mallorquina. Diferenciació i/o unificació de civada mallorquina, negra i rossa.
  - Caracterització de les figues seques de Formentera i estudi del vincle amb el medi geogràfic.
  - Atacs de gossos al bestiar. Distribució geogràfica, animals implicats, cost econòmic i cost social.
  - Càrrega ramadera sostenible de les guardes ovines en extensiu a la serra de Tramuntana i la seva viabilitat econòmica.
  - Efectes del tall de cua en el benestar del bestiar oví de les Illes Balears.
  - Estudi de l'ús del cròtal auricular electrònic en el bestiar oví i caprí a la serra de Tramuntana.
  - Optimització de la tècnica de l'empelt en el cultiu del garrover (Ceratonia siliqua), tant en camp com en viver.
  - Efectes de la contaminació per nitrats a les zones catalogades com a especialment vulnerables de les Illes Balears. Estudi d'altres fonts de la
  contaminació difosa per nitrats diferents de les agràries o ramaderes (depuradores i construccions en sòl rústic).
  * Existeix una limitació de miminis en aquests temes de recerca. Consultau l'OSR abans de preparar la proposta.  1.c* (modificat):

  - Seguiment de les captures d'elasmobranquis a les llotges de les Illes Balears: identificació de les espècies que es comercialitzen i determinació d'errades d'estadística dels desembarcaments.
  - Avaluació del reclutament d'espècies de peixos vulnerables a la pesca a les badies somes amb praderies de Cymodocea i Caulerpa de l'illa de Mallorca.
  - Seguiment de les captures de la pesca recreativa de superfície a la Reserva Marina del Migjorn de Mallorca: espècies, composició de talles i rendiment per unitat d'esforç.
  - Seguiment de les captures de la pesca recreativa a la Reserva Marina del Nord de Menorca: espècies, composició de talles i rendiment per unitat d'esforç.
  - Seguiment de les captures de la pesca recreativa a la Reserva Marina dels Freus d'Eivissa i Formentera: espècies, composició de talles i rendiment per unitat d'esforç.
  * Existeix una limitació de miminis en aquests temes de recerca. Consultau l'OSR abans de preparar la proposta.

  Se subvencionarà, com a màxim, un projecte per tema.


  No seran subvencionables els projectes d'investigació que s'hagin iniciat abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda.
  Únicament seran subvencionables les despeses realitzades i pagades en el període comprés entre la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda i el termini d'un any a comptar des de la data de resolució de concessió de l'ajuda.

  La quantia màxima d'ajuda per a cada projecte de les línies que descriu el punt 1.a de l'apartat quart d'aquesta convocatòria és de disset mil euros (17.000,00 €).
  La quantia màxima d'ajuda per a cada projecte de les línies que descriuen els punts 1.b i 1.c de l'apartat quart d'aquesta convocatòria és de deu mil euros (10.000,00 €).

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  1- Poden ser beneficiaris de l'actuació que s'indica en el punt 1.a de l'apartat quart d'aquesta convocatòria els organismes d'investigació i difusió de coneixements, entesos com qualsevol entitat (per exemple, universitats o centres de recerca, organismes de transferència de tecnologia, intermediaris d'innovació o entitats col·laboratives reals o virtuals orientades a la investigació), independentment de la personalitat jurídica (de dret públic o privat) o la forma de finançament, l'objectiu principal de la qual sigui fer recerca fonamental, investigació industrial o desenvolupament experimental o difondre'n àmpliament els resultats mitjançant l'ensenyament, la publicació o la transferència de tecnologia.

  2- Poden ser beneficiàries de les actuacions que s'indiquen en els punts 1.b i 1.c de l'apartat quart d'aquesta convocatòria les persones físiques o jurídiques que facin un projecte d'investigació relacionat amb algun dels temes que preveuen aquests punts, sempre que l'investigador responsable del projecte sigui doctor, llicenciat o diplomat.

  3. TERMINI

  Fins al 28 de febrer de 2021.
  IMPORTANT: Us demanam que, en quan tingueu elaborat l’equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar per correu electrònic (osr.gestiotecnica@uib.es), abans de tancar la sol·licitud definitiva.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s’ajustin a les condicions de la convocatòria.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se, amb tota la documentació corresponent, a l'Oficina de Suport a la Recerca fins al 23 de febrer de 2021.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Bases   Icona Vist  
  Convocatòria BOIB   Icona Vist  
  Modificació BOIB (nou 08/02/2021 Exclamació)   Icona Vist  
  Imatge corporativa Conselleria Medi ambient, Agricultura i Pesca - Fogaiba    Icona Vist
  Model projecte d'investigació Icona Vist   
  Més informació i sol·licitud    Icona Vist

  4. RESOLUCIÓ
  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna