Programes autonòmics

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Projectes d'R+DT autonòmics

 1. Convocatòria TancadaProjectes de recerca científica i tecnològica GOIB

  CONVOCATÒRIA: 2020 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 28 de febrer de 2021.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes de recerca científica i tecnològica i privats sense ànim de lucre de les Illes Balears.

  L'objectiu principal és promoure la generació de coneixement científic i tecnològic, i la recerca de qualitat, evidenciada, tant per la internacionalització de les activitats i la publicació dels resultats, com per la seva contribució a la solució dels problemes socials, econòmics i tecnològics de la societat de les Illes Balears.


  Els projectes es poden presentar d'acord amb les modalitats següents:
  a) Modalitat 1: projectes individuals, gestionats per una única entitat i executats en la seva totalitat per un únic equip d'investigació.
  b) Modalitat 2: projectes coordinats, formats per dos subprojectes, cadascun gestionat independentment, i executats per equips d'investigació diferents.

  Tipus d’activitats:
  Poden ser actuacions objecte dels projectes els treballs experimentals o teòrics empresos amb l'objectiu primordial d'adquirir nous coneixements.
  Així mateix, també hi tenen cabuda les actuacions de recerca planificada o els estudis crítics encaminats a adquirir nous coneixements i aptituds, que puguin ser útils per desenvolupar nous productes, processos o serveis, o que permetin millorar considerablement els ja existents.

  Temàtica:
  L'àrea temàtica estratègica de gestió del projecte ha de ser única; els objectius dels projectes hauran d'estar integrats, principalment,els reptes de la societat de les Illes Balears indicats en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022:
  1. Salut, canvi demogràfic i benestar.
  2. Bioeconomia i economia circular: activitat agrària i pesquera productiva, sostenible i de qualitat; sostenibilitat dels recursos naturals.
  3. Energia sostenible, eficient i neta.
  4. Transport intel·ligent, sostenible i integrat.
  5. Accions pel canvi global: eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres.
  6. Societat canviant, innovadora i segura.


  Durada:
  La durada dels projectes (i dels subprojectes que el conformen) ha de ser de tres anys: els projectes s'han d'iniciar i finalitzar d'acord amb les dates establertes en la resolució definitiva de l'ajut i no es podran prorrogar.

  Subvenció màxima:
  120.000 euros per projecte

  2. REQUISITS DE L'EQUIP D'INVESTIGACIÓ, INVESTIGADOR PRINCIPAL I INVESTIGADOR COORDINADOR

  1. Poden ser membres de l'equip investigador els doctors i el personal amb categoria de titulat superior. Poden ser col·laboradors de l'equip els diplomats i tècnics de suport.
  Ni cap membre de l'equip investigador ni cap col·laborador no poden constar en més d'un projecte o subprojecte en aquesta convocatòria. L'incompliment d'aquest requisit determina la comunicació d'aquesta circumstància als investigadors principals o coordinadors corresponents, que s'han de manifestar i han d'acordar el manteniment de la persona en un sol projecte o subprojecte. Si no hi ha acord en aquest sentit, s'ha de procedir a l'exclusió del membre en tots els projectes o subprojectes sol·licitats en els quals figuri.
  2. L'investigador o els investigadors principals i, per tant, l'investigador coordinador, han de ser doctors i han d'estar vinculats a l'entitat beneficiària de l'ajuda com a personal investigador actiu, mitjançant una relació funcionarial, estatutària o laboral. Cap investigador principal no pot constar en més d'un projecte o subprojecte en aquesta convocatòria. L'incompliment d'aquest requisit determina directament l'exclusió dels projectes.
  3. En el cas de projectes coordinats (modalitat 2), els dos investigadors principals poden estar vinculats a una mateixa entitat o cada un d'ells a una entitat diferent. Ambdós investigadors principals tenen la mateixa consideració a tots els efectes, però tan sols un d'ells ha d'assumir les
  funcions de coordinació, a l'efecte d'exercir les funcions d'interlocució i relació amb l'administració.
  4. La resta dels membres de l'equip investigador o personal col·laborador pot mantenir una relació funcionarial, estatutària o laboral (indefinida o temporal) amb l'entitat beneficiària o amb una altra entitat que compleixi els requisits del punt 3.1. El percentatge mínim de personal vinculat (relació funcionarial o laboral) amb l'entitat beneficiària respecte del total del personal del projecte ha de ser del 50 %.
  5. L'investigador o els investigadors principals han de tenir una vinculació des del dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds fins a la data de finalització del període d'execució del projecte. La signatura de la sol·licitud presentada per la persona que ostenti la
  representació legal de l'entitat sol·licitant implicarà la veracitat del compliment del requisit de vinculació i el compromís de l'entitat de mantenir l'esmentada vinculació des de la data de tancament del termini de presentació de les sol·licituds fins a la data de finalització del
  període d'execució del projecte.

  3. TERMINI

  Fins al 28 de febrer de 2021.
  IMPORTANT: Us demanam que, en quan tingueu elaborat l’equip investigador i el pressupost, ens ho faceu arribar per correu electrònic (osr.gestiotecnica@uib.es), abans de tancar la sol·licitud definitiva.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s’ajustin a les condicions de la convocatòria.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se, amb tota la documentació corresponent, a l'Oficina de Suport a la Recerca fins al 24 de febrer de 2021.

  Presentació de documentació:
  L'investigador principal (modalitat 1) o l'investigador coordinador (modalitat 2) ha de presentar la documentació recollida en aquest apartat de forma electrònica.
  La documentació que s'ha d'emplenar i presentar és:
  a) El formulari de sol·licitud. Han de signar aquest formulari, tant l'investigador o els investigadors principals, com els representants legals de l'entitat o les entitats participants.
  b) Un informe cientificotècnic (imprès 1). L'informe cientificotècnic ha de ser únic, l'ha de signar l'investigador principal o el coordinador (modalitat 2).
  c) El currículum de l'equip investigador que participa en el projecte.
  d) El qüestionari de les dades econòmiques del projecte (imprès 2) que contengui el pressupost total del projecte desglossat per partides i, en el cas de la modalitat 2, el desglossament dels dos subprojectes.
  e) Un informe explicatiu de l'investigador principal o del coordinador sobre l'adequació dels objectius de la proposta presentada als set reptes de la societat de les Illes Balears estipulats en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears i la integració en aquests reptes (imprès 3).
  f) Una declaració signada per la persona que representa legalment l'entitat sol·licitant (imprès 4).

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Bases   Icona Vist  
  Convocatòria BOIB   Icona Vist  
  El Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació de les Illes Balears 2018-2022   Icona Vist  
  Document reunió sol·licituds (28/01/2021 Exclamació)   Icona Vist  
  Vídeo reunió OSR GOIB 2020 (nou 04/02/2021 Exclamació)    Icona Vist
  Instruccions per emplenar la sol·licitud telemàtica (nou 04/02/2021 Exclamació)   Icona Vist  
  Més informació, models documents i sol·licitud telemàtica (publicat 15/01/2021 Exclamació)    Icona Vist

  4. RESOLUCIÓ

  5. JUSTIFICACIÓ

  La convocatòria indica que s'ha de fer constar en les memòries justificatives que es redactin, així com en els treballs, els contractes de personal, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció el patrocini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  Concretament, s'hi ha d'incorporar la imatge corporativa de la Direcció General de Política Universitària i Recerca i una menció al finançament amb el fons de l'Impost del Turisme Sostenible del Govern de les Illes Balears (per a més informació vegeu la guia de divulgació). Una còpia d'aquestes publicacions s'ha de trametre a la Direcció General de Política Universitària i Recerca.

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna