Programes autonòmics

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria TancadaSubvencions per al foment de la investigació, estudi o recerca i difusió de resultats de treballs de recerca en l'àmbit dels serveis socials

  CONVOCATÒRIA: 2019 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 31 d'octubre de 2019.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Us informam de la publicació d'una convocatòria de subvencions de la Consellera de Serveis Socials i Cooperació per a la publicació i difusió de resultats de treballs de recerca en l'àmbit dels serveis socials.

  Activitats subvencionables:
  - Despeses de correcció i maquetació de textos, fotomecànica i impressió.
  - Despeses d’impremta i distribució.
  - Despeses derivades de l’elaboració de cartells o panells per presentar a jornades o congressos.

  Són subvencionables les depeses que s’hagin realitzat o es duguin a terme entre l’1 de novembre de 2018 i el 31 d’octubre de 2019.
  L’import de cada ajut serà d’un màxim de 8.000 euros.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Poden sol·licitar els ajuts que estableix aquesta convocatòria les persones físiques investigadores autores o coautores de produccions investigadores i les persones jurídiques en l'àmbit de les quals treballen persones físiques investigadores, d'acord amb els requisits següents:


  a) Ser resident a les Illes Balears en el cas de persona física, o disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears en el cas de persona jurídica.

  b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

  c) Haver justificat els ajuts o les subvencions que hagi rebut anteriorment de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  d) No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de subvencions que estableixen l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, o l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

  e) Que el treball de recerca per publicar o difondre tengui com a àmbit d'actuació o aplicació l'àmbit territorial de les Illes Balears.

  f) Que el període de feina del treball estigui comprès entre l'1 de gener de 2017 i el 31 d'octubre de 2019.

  g) Que el treball de recerca no hagi estat subvencionat amb anterioritat per la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació.

  h) En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, disposar d'un sistema de gestió preventiu en alguna de les modalitats previstes i d'un pla de prevenció de riscs laborals d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals.

  i) No haver estat sancionades, en virtut de resolució administrativa o sentència judicial ferma, en els tres darrers anys, per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscs laborals, de conformitat amb l'article 13 del Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social.


  IMPORTANT:
  La UIB pot presentar un màxim de 3 sol·licituds per a projectes diferents. Us demanam que, si estau interessats, ens envieu un correu al més aviat possible a osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes ja que la comissió avaluadora, si escau, es reunirà la darrera setmana de cada mes per tal de valorar les sol·licituds presentades durant el mes en curs.

  3. TERMINI

  fins 31 d’octubre de 2019.


  IMPORTANT:

  La UIB pot presentar un màxim de 3 sol·licituds per a projectes diferents. Us demanam que, si estau interessats, ens envieu un correu al més aviat possible a osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes ja que la comissió avaluadora, si escau, es reunirà la darrera setmana de cada mes per tal de valorar les sol·licituds presentades durant el mes en curs.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist

  Torna