Programes autonòmics

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria TancadaSubvencions per al foment de la investigació, estudi o recerca i difusió de resultats de treballs de recerca en l'àmbit dels serveis socials

  CONVOCATÒRIA: 2020 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 de juliol de 2020.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria de subvencions a la publicació i difusió de resultats de treballs de recerca en l'àmbit dels serveis socials.

  Activitats subvencionables:
  - Despeses de correcció i maquetació de textos, fotomecànica i impressió.
  - Despeses d’impremta i distribució.
  - Despeses derivades de l’elaboració de cartells o panells per presentar a jornades o congressos.

  Són subvencionables les depeses que s’hagin realitzat o es duguin a terme entre l’1 de novembre de 2019 i el 31 d’octubre de 2020.
  L’import de cada ajut serà d’un màxim de 8.000 euros.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Poden sol·licitar els ajuts que estableix aquesta convocatòria les persones físiques investigadores autores o coautores de produccions investigadores i les persones jurídiques en l'àmbit de les quals treballen persones físiques investigadores, d'acord amb els requisits següents:

  a. Ser resident a les Illes Balears en el cas de persona física, o disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears en el cas de persona jurídica.

  b. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

  c. Haver justificat els ajuts o les subvencions que hagi rebut anteriorment de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  d. No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de subvencions que estableixen l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, o l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
  e. Que el treball de recerca per publicar o difondre tengui com a àmbit d'actuació o aplicació l'àmbit territorial de les Illes Balears.

  f. Que el període de feina del treball objecte de les activitats subvencionables previstes en el punt 4 d'aquesta resolució, estigui comprès entre l'1 de gener de 2018 i el 31 d'octubre de 2020 .

  g. Que les actuacions de divulgació i difusió del treball previstes en el punt 4 d'aquesta resolució s'hagin dut a terme entre dia 1 de novembre de 2019 i 31 d'octubre de 2020.

  h. Que la divulgació del treball de recerca no hagi estat subvencionat amb anterioritat per la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

  i. En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, disposar d'un sistema de gestió preventiu en alguna de les modalitats previstesi d'un pla de prevenció de riscs laborals d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals.


  IMPORTANT:
  La UIB pot presentar un màxim de 3 sol·licituds per a projectes diferents. Us demanam que, si estau interessats, ens envieu un correu al més aviat possible a osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes ja que la comissió avaluadora, si escau, es reunirà la darrera setmana de cada mes per tal de valorar les sol·licituds presentades durant el mes en curs.

  3. TERMINI

  fins 31 d’octubre de 2020.


  IMPORTANT:

  La UIB pot presentar un màxim de 3 sol·licituds per a projectes diferents. Us demanam que, si estau interessats, ens envieu un correu al més aviat possible a osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes ja que la comissió avaluadora, si escau, es reunirà la darrera setmana de cada mes per tal de valorar les sol·licituds presentades durant el mes en curs.

  El mes de juliol de 2020 ja s'han presentat les 3 propostes possibles per la UIB. Es tanca, per tant, la convocatòria a la UIB.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist

  Torna