Programes autonòmics

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria TancadaSubvencions per al foment de la investigació, estudi o recerca i difusió de resultats de treballs de recerca en l'àmbit dels serveis socials

  CONVOCATÒRIA: 2021 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 2 d'agost de 2021.

  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Convocatòria de subvencions per al foment de la investigació, estudi o recerca i difusió de resultats de treballs de recerca en l'àmbit dels serveis socials.

  Activitats subvencionables:
  - Activitats d’investigació estudi o recerca que tenguin per finalitat contribuir al coneixement de la realitat actual en l’àmbit dels serveis socials.
  - Activitats d’edició impressió i difusió del material de treballs i que estigui adreçat a l’ús dels professionals dels serveis socials.
  - Activitats que comprenguin tant les labors d’investigació i estudi com la seva posterior edició, impressió i difusió.


  Són subvencionables les despeses que descriu el punt 4 de la convocatòria que s’hagin efectuat o es duguin a terme entre l’1 de novembre de 2020 i el 30 d’octubre de 2021.

  L’import de cada ajut serà d’un màxim de 10.000 euros per sol·licitud.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Poden sol·licitar els ajuts que estableix aquesta convocatòria les persones físiques investigadores autores o coautores de produccions investigadores i les persones jurídiques en l'àmbit de les quals treballen persones físiques investigadores, d'acord amb els requisits següents:

  a. Ser resident a les Illes Balears en el cas de persona física, o disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears en el cas de persona jurídica.

  b. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

  c. Haver justificat els ajuts o les subvencions que hagi rebut anteriorment de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  d. No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de subvencions que estableixen l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, o l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.
  e. Que el treball de recerca per publicar o difondre tengui com a àmbit d'actuació o aplicació l'àmbit territorial de les Illes Balears.

  f. Que els períodes per als quals es sol·licita la subvenció estiguin dins l’àmbit temporal establert a la clàusula 6.
  g. Que la divulgació del treball de recerca no hagi estat subvencionat amb anterioritat per la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

  h. En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, disposar d'un sistema de gestió preventiu en alguna de les modalitats previstes i d'un pla de prevenció de riscs laborals d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals.


  Primera selecció: Donat que el número de projectes que la UIB pot presentar a aquesta convocatòria està limitat a 3 propostes, us demanam que, si estau interessats a presentar una sol·licitud, ens envieu l’ imprès 1 (que inclou un breu resum del projecte), l’imprès 4 (pressupost) i CVs dels investigadors del treball, a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes. La Comissió avaluadora, si escau, es reunirà la darrera setmana de cada mes per tal de valorar les sol·licituds presentades durant el mes en curs.

  Una vegada ja s'hagin presentat les 3 propostes possibles per la UIB, es tancarà la convocatòria a la UIB.


  Segona selecció:
  El número de projectes que la UIB pot presentar a aquesta convocatòria està limitat a 3 propostes. Actualment ja s’han presentat 2 propostes, per tant queda 1 proposta per presentar per part de la UIB. Us demanam que, si estau interessats a presentar una sol·licitud, ens envieu l’ imprès 1 (que inclou un breu resum del projecte), l’imprès 4 (pressupost) i CVs dels investigadors del treball, a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes. La Comissió avaluadora, si escau, es reunirà la darrera setmana de cada mes per tal de valorar les sol·licituds presentades durant el mes en curs.

  Una vegada ja s'hagin presentat les 3 propostes possibles per la UIB, es tancarà la convocatòria a la UIB.

  IMPORTANT: El mes de juliol de 2021 ja s'han presentat les 3 propostes possibles per la UIB. Es tanca, per tant, la convocatòria a la UIB.

  3. TERMINI

  fins al 31 d’octubre de 2021.


  Una vegada ja s'hagin presentat les 3 propostes possibles per la UIB, es tancarà la convocatòria a la UIB.

  Primera selecció:
  La data de fi per a l’enviament de propostes per a la primera selecció interna serà el 24 de maig de 2021. Posteriorment, i tan aviat com sigui possible, es convocarà una comissió per a decidir les tres propostes que presentarà la UIB a aquesta convocatòria.

  Donat que el número de projectes que la UIB pot presentar a aquesta convocatòria està limitat a 3 propostes, us demanam que, si estau interessats a presentar una sol·licitud, ens envieu l’ imprès 1 (que inclou un breu resum del projecte), l’imprès 4 (pressupost) i CVs dels investigadors del treball, a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes. La comissió avaluadora, si escau, es reunirà la darrera setmana de cada mes per tal de valorar les sol·licituds presentades durant el mes en curs.  Segona Selecció:
  La data de fi per a l’enviament de propostes per a la segona selecció interna serà el 22 de juny de 2021. Posteriorment, i tan aviat com sigui possible, es convocarà una comissió per a decidir la darrera proposta que presentarà la UIB a aquesta convocatòria.

  El número de projectes que la UIB pot presentar a aquesta convocatòria està limitat a 3 propostes. Actualment ja s’han presentat 2 propostes, per tant queda 1 proposta per presentar per part de la UIB. Us demanam que, si estau interessats a presentar una sol·licitud, ens envieu l’ imprès 1 (que inclou un breu resum del projecte), l’imprès 4 (pressupost) i CVs dels investigadors del treball, a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es per poder fer una selecció de propostes. La Comissió avaluadora, si escau, es reunirà la darrera setmana de cada mes per tal de valorar les sol·licituds presentades durant el mes en curs.

  IMPORTANT: El mes de juliol de 2021 ja s'han presentat les 3 propostes possibles per la UIB. Es tanca, per tant, la convocatòria a la UIB.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Més informació   Icona Vist

  Torna