Programes autonòmics

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts autonòmics per a la R+DT

 1. Convocatòria TancadaSubvencions per al foment de la investigació, estudi o recerca i difusió de resultats de treballs de recerca en l'àmbit dels serveis socials

  CONVOCATÒRIA: 2022 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 5 de setembre de 2022.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria de subvencions per al foment de la investigació, estudi o recerca i difusió de resultats de treballs de recerca en l'àmbit dels serveis socials.

  Activitats subvencionables:

  - Activitats d’investigació estudi o recerca que tenguin per finalitat contribuir al coneixement de la realitat actual en l’àmbit dels serveis socials.

  - Activitats d’edició, impressió i difusió del material dels projectes d'investigació, estudi o recerca i que estigui adreçat a l'ús dels professionals i les professionals dels serveis socials.

  - Activitats que comprenguin tant les tasques d’investigació i estudi com la seva posterior edició, impressió i difusió.


  Són subvencionables les despeses que descriu el punt 6 de la convocatòria que s’hagin efectuat o es duguin a terme entre l’1 de novembre de 2021 i el 30 d’octubre de 2022.

  L’import de cada ajut serà d’un màxim de 10.000 euros per sol·licitud.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Poden sol·licitar els ajuts que estableix aquesta convocatòria les persones físiques investigadores autores o coautores de produccions investigadores i les persones jurídiques en l'àmbit de les quals treballen persones físiques investigadores, d'acord amb els requisits següents:

  a) Ser resident a les Illes Balears en el cas de persona física, o disposar de seu o delegació permanent i activa a les Illes Balears en el cas de persona jurídica.

  b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

  c) Haver justificat els ajuts o les subvencions que hagi rebut anteriorment de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (en endavant, CAIB), o no tenir imports pendents de reintegrament.

  d) No incórrer en cap de les prohibicions per ser beneficiari de subvencions que estableixen l'article 10 del text refós de la Llei de subvencions (en endavant, TRLS), aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, o l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

  e) Que el projecte d'investigació, estudi o recerca, la publicació i la difusió tenguin com a àmbit d'actuació o aplicació l'àmbit territorial de les Illes Balears.

  f) Que els períodes per als quals es sol·licita la subvenció estiguin dins de l'àmbit temporal establert al punt 6.

  g) Que la divulgació del projecte d'investigació, estudi o recerca, no hagi estat subvencionada amb anterioritat per la Conselleria d'Afers Socials i Esports ni cap altra administració pública o ens públic o privat, tant nacional com estranger.

  h) En cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica, cal disposar d'un sistema de gestió preventiu en alguna de les modalitats previstes i d'un pla de prevenció de riscs laborals d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals.

  3. TERMINI

  Fins al 5 de setembre de 2022.

  Donat que el número de projectes que la UIB pot presentar a aquesta convocatòria està limitat a 3 propostes, us demanam que, si estau interessats/interessades a presentar una sol·licitud, ens envieu l’imprès 2 (memòria projecte investigación), l'imprès 3 (memoria descriptiva), l’imprès 4 (pressupost) i CVs del personal investigador del treball, a l'adreça osr.gestiotecnica@uib.es per a poder fer la selecció de propostes.

  La data de fi per a l’enviament de propostes per a la selecció interna será el 26 de juliol de 2022. Posteriorment, tan aviat com sigui possible, es convocarà la CAOSR per a decidir les tres propostes que presentarà la UIB a aquesta convocatòria.  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Més informació Icona Vist  
  Impresos sol·licitud   Icona Vist

  Torna