Escuchar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2017-2020: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat en R+D+i - Subprograma Estatal d'Incorporació

 1. Convocatòria TancadaPrograma Beatriz Galindo d'atracció de talent investigador

  CONVOCATÒRIA: 2020 (Grups) - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 25 de març de 2020.

  Organismes convocants:
  1. DESCRIPCIÓ

  L'objectiu de la convocatòria és atreure talent investigador que ha realitzat part de la seva carrera professional a l'estranger, per tal de promoure en les Universitats la internacionalització i especialització que les millori i les enforteixi, facilitant la seva qualitat, la seva capacitat per a competir i l’atracció i recuperació de talents i recursos

  La Universitat firmarà amb el candidat seleccionat un contracte d'investigador distingit, previst en l'article 23 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació per un termini de 4 anys, la qual cosa facilita la continuïtat dels projectes que s'iniciïn durant el transcurs del programa, així com l’estabilitat laboral dels investigadors.

  2. RESUM

  En aquesta convocatòria es convoquen 100 places, en dues modalitats:

  - Ajut Beatriz Galindo sènior:
  • Qualificació de la sol·licitud de la Universitat superior als 80 punts sobre 100.
  • El doctor docent i/o investigador ha d'acreditar una experiència de com a mínim 7 anys en docència i investigació a l'estranger.

  - Ajut Beatriz Galindo júnior:
  • Qualificació de la sol·licitud de la Universitat superior a 70 punts sobre 100.
  • El doctor docent i/o investigador ha d'acreditar una experiència, com a màxim, de 7 anys en docència i investigació a l'estranger.

  La quantia mínima anual per a cada contracte ascendeix a 90.000,00 euros en el cas de la modalitat sènior, dels quals el Ministeri de Ciència i Innovació n’aporta 65.000,00 euros. En el cas de la modalitat júnior la quantia mínima anual és de 50.000,00 euros, dels quals 35.000,00 euros seran aportats pel Ministeri de Ciència i Innovació.

  Cada universitat podrà sol·licitar un màxim de 5 ajuts en la present convocatòria.

  Per acord del Consell de Direcció de la UIB, les sol·licituds d'ajut es presentaran, preferentment, en la modalitat júnior. Si un Departament o Institut Universitari d'Investigació presenta una sol·licitud d'ajut en la modalitat sènior, haurà de presentar també un compromís de cofinançament de 10.000,00 euros anuals al llarg de tota la durada del contracte (4 anys).

  3. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINIS

  PRIMERA FASE INTERNA

  Els departaments o instituts interessats en presentar al Ministeri alguna sol·licitud, ho han de manifestar a través d'una persona responsable de la sol·licitud per correu electrònic a l’adreça osr.seccio-rhfr@uib.cat, com a màxim fins el 14 de febrer de 2020.

  El responsable ha de trametre la següent informació:
  - Modalitat que es sol·licita
  - Curriculum vitae de fins a 3 persones candidates a la plaça.
  - Breu resum del projecte investigador i docent proposat per la plaça (màxim 500 paraules) signat per la persona responsable de la sol·licitud i la direcció del departament o institut.
  - En cas que la modalitat sigui la sènior, documentació que acrediti el cofinançament durant els 4 anys de contracte.

  En base a les mostres d’interès rebudes, una comissió constituïda a l'efecte seleccionarà un nombre de candidatures no superior a 7 en base a criteris de mèrits curriculars, i qualitat de la proposta investigadora i docent presentada. Es seleccionaran preferentment candidats de diverses àrees del coneixement. Es comunicarà la decisió presa per la comissió a tots els responsables de les mostres d'interès i a les direccions de departament o institut.

  SEGONA FASE INTERNA

  Es sol·licitarà als responsables de les mostres d'interès seleccionades la següent documentació:

  A) DOCUMENTACIÓ RELATIVA AL CONTRACTE: Projectes docent, investigador i de transferència, i descripció de l’impacte desitjat (màx. 11.000 paraules):
  1. Projecte de necessitat docent de la Universitat que encarregarà al docent i/o investigador, que sigui seleccionat amb la resolució de concessió.
  2. Projecte de necessitat d’investigació i transferència del coneixement de la Universitat, que encarregarà al docent i/o investigador que sigui seleccionat amb la resolució de concessió.
  3. Descripció de l’impacte esperat a la Universitat amb la dotació de la plaça sol·licitada, amb menció explícita, si escau, de la connexió entre el projecte docent i/o investigador i de transferència.

  Aquests tres documents s’hauran de trametre en un format editable i amb un màxim de 11.000 paraules pels tres ítems. A mode orientatiu, el ministeri recomana que “...l'extensió màxima de cada document adjunt corresponent a cada un dels conceptes anteriors no superi les 4 pàgines escrites en lletra Times New Roman, tamany 12 i doble interlineat”.

  B) DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CANDIDATS: Memòria on s'expliqui el projecte docent, investigador i de transferència de coneixement a realitzar amb l'ajut Beatriz Galindo (màx. 11.000 paraules).

  Podeu presentar aquests documents en anglès i/o castellà. En cas de presentar-se només en anglès o només en castellà, s’encarregarà al Servei Lingüístic la traducció dels documents a l’altra llengua. Us demanarem que no ajusteu l’extensió a un número massa prop de les 11.000 paraules, per a garantir que el text resultant del procés de traducció, si escau, compleixi amb el criteri d’extensió en ambdós idiomes.

  Si el nombre de mostres d’interès seleccionades a la primera fase interna és superior a 5, la comissió revisarà la documentació extensa i emetrà una acta que inclogui un llistat prioritzat de mostres d’interès. Aquesta acta serà elevada al Consell de Direcció, que seleccionarà fins a 5 mostres d’interès en què es basaran les corresponents sol·licituds formals a la convocatòria 2020 del programa Beatriz Galindo.

  Des de l’OSR s'introduirà la documentació a l’aplicació del Ministeri en castellà i anglès.

  En la segona fase, la comissió avaluarà les propostes tenint en compte la documentació aportada, seguint els següents criteris:

  a) Projecte docent que haurà de realitzar el docent i/o investigador a la Universitat (fins a 2 punts):
  1. Programació docent, fins a 1 punt.
  2. Qualitat del projecte docent, fins a 1 punt.

  b) Projecte de recerca i transferència del coneixement que haurà de realitzar l'investigador distingit (fins a 2,5 punts):
  1. Investigació planificada per la Universitat, fins a 1,25 punts.
  2. Transferència del coneixement planificada per la Universitat, fins a 1,25 punts.

  c) Impacte per la Universitat (fins a 2,5 punts):
  1. Impacte social i econòmic, fins a 1,25 punts.
  2. Impacte en el projecte docent i investigador de la Universitat, fins a 1,25 punts.

  d) CV dels investigadors interessats (fins a 3 punts).

  CALENDARI ORIENTATIU

  14 de febrer: data límit per a la presentació de les mostres d’interès.
  17-19 de febrer: reunió en primera fase de la comissió d’avaluació de mostres d’interès.
  20-21 de febrer: comunicació als responsables i direccions de departament de la selecció de mostres d’interès seleccionades per a la segona fase.
  11 de març: data límit per a la presentació de documentació extensa de la segona fase.
  12-13 de març: reunió en segona fase, si escau, de la comissió d’avaluació de propostes extenses.
  17 de març: selecció de sol·licituds per part del Consell de Direcció.
  18-20 de març: formalització de sol·licituds a l’aplicació del ministeri per part de l’OSR.

  4. ENLLAÇOS D'INTERÈS

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Extracte convocatòria BOE Icona Vist  
  Convocatòria completa a la BDNS   Icona Vist
  Enllaç al programa   Icona Vist

  5. RESOLUCIÓ
  Convocatòria pendent de resolució.

  MICINN

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna