Escuchar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat - Subprograma Estatal de Formació

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors (antigues beques FPI MINECO)

  CONVOCATÒRIA: 2008 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 13 de març de 2008.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 1.121 ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) en el marc del programa nacional de formació de recursos humans d'investigació del pla nacional d'investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica 2008-2011. La durada dels ajuts serà de 48 mesos, estructurat en dos períodes: primer període de 24 mesos amb característica de beca i segon període, que comprendrà com a màxim els dos anys següents des de la finalització del període de beca, en contracte de treball en pràctiques.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Els sol·licitants hauran d'estar en possessió del títol o haver acabat els estudis per a accedir a un programa de doctorat, en conformitat amb el que disposa l'article 19 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, o en conformitat a una de les següents ordenacions universitàries anteriors:

  a) Títol oficial que permeti l'accés a la realització dels estudis de doctorat d'acord amb el previst al Reial Decret 778/1998, de 30 d'abril, per el que es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i expedició del títos de doctor i altres estudis de posgrau.

  b) Títol de màster o tenir superats 300 crèdits entre els estudis de grau i posgrau oficials, per els que realitzin els estudis de doctorat adaptats al Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, per el que es regulen els estudis universitaris de posgrau. Aiximateix, els que hagin estat admesos en un programa oficial de posgrau que inclogui un màster com a part de la formació dels estudis de doctorat, de conformitat al que es regula en el Reial Decret 56/2005.

  c) En el cas de sol·licitants que hagin obtingut el títol o realitzat estudis que donin accés al doctorat en sistemes educatius estrangers, regirà el que disposa l'article 16 del Reial Decret 1393/2007, sense perjudici que l'homologació del títol que els habiliti per l'accés als estudis de doctorat esmentats sigui requisit per a la fase de contracte (darrers dos anys).

  La data de finalització dels estudis haurà de ser:

  a) posterior a l'1 de gener de 2004, en el cas de llicenciats, enginyers i arquitectes o titulació equivalent en sistemes universitaris estrangers

  b) posterior a l'1 de gener de 2003, en el cas de diplomats, enginyers tècnics i arquitectes tècnics o titulació equivalent en sistemes universitaris estrangers

  c) anterior a les assenyalades anteriorment i posterior a l'1 de gener de 2000 en els casos següents:

  c.1) Els que es trobin en possessió del títol oficial de les especialitats de medicina, farmàcia, biologia, química o psicologia i que en el moment de sol·licitar la beca estiguin en possessió del títol oficial d'ecpecialitat mèdica (MIR) o farmacèutica (FIR) o tenguin el certificat oficial d'especialista en biologia (BIR), química (QUIR) o psicologia (PIR).

  c.2) Els que s'hagin dedicat a l'atenció i cura de fills menors de sis anys, entre l'1 de gener de 2000 i l'1 de gener de 2004, i que la data de finalització dels estudis sigui posterior a l'1 de gener de 2000.
  3. TERMINI
  Fins al 13 de març de 2008. Per tal de tramitar l'enviament de la sol·licitud, aquestes hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) abans de les 14.00 hores de dia 11 de març de 2008.
  4. DOTACIÓ
  1.142 euros bruts mensuals en la fase de beca; 16.422 euros bruts anuals mínim en la fase de contracte.
  S'ha de presentar una sol·licitud electrònica. Podeu accedir-hi a través de la web del MEC Enllaç a formulari


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOE Icona Vist
  Oferta a Balears Icona Vist
  Oferta a Espanya Icona Vist
  Avaluació Activitat Investigadora personal investigador en formació Icona Vist


  UE


  Torna