Ajuts, contractes i mobilitat

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjudes de formació de professorat universitari (FPU-CAIB)

  CONVOCATÒRIA: 2024 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 21 de febrer de 2024.

  1. ORGANISME CONVOCANT
  2. RESUM

  Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual es convoquen 8 ajudes de formació de professorat universitari (FPU 2024) per a àrees amb dèficit estructural de personal acreditat, així com les corresponents subvencions per a taxes acadèmiques.

  Les àrees amb dèficit estructural de personal acreditat a la Universitat de les Illes Balears, objecte d'aquesta convocatòria, són les següents:
  - Medicina.
  - Infermeria.
  - Ciències Matemàtiques i Informàtica.
  - Enginyeria Industrial i de la Construcció.
  - Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació.
  - Dret Públic.
  - Dret Privat.
  - Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, en l'orientació d'Estudis Anglesos.

  La distribució de les ajudes és la següent:
  -Modalitat a: dues ajudes per incorporar contractes predoctorals FPU al Departament de Medicina.
  -Modalitat b: dues ajudes per incorporar contractes predoctorals FPU al Departament d'Infermeria i Fisioteràpia, en l'àrea de coneixement d'Infermeria.
  -Modalitat c: quatre ajudes per incorporar contractes predoctorals FPU als Departaments Ciències Matemàtiques i Informàtica; o al d'Enginyeria Industrial i de la Construcció; o al de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació; o al de Dret Públic; o al de Dret Privat o al de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, en l'orientació d'Estudis Anglesos.

  Temàtica: La temàtica dels projectes de tesi doctoral presentats a l'empara d'aquesta convocatòria els podeu consultar al punt 1.5 de la Resolució.

  Direcció dels treballs: podeu consultar aquesta informació al punt 5 de la convocatòria.

  Projecte marc: el projecte de tesi ha d’estar emmarcat dins un projecte de recerca de les categories establertes als punts 5.4), 5.5), i complir amb els punts 5.6), 5.7), i 5.8).

  Requisits de les persones candidates: podeu consultar els requisits al punt 8 de la convocatòria.

  El termini per a la incorporació dels investigadors a la Universitat de les Illes Balears és l'1 de setembre de 2024.

  Consulteu la dotació econòmica dels ajuts al punt 6 de la convocatòria.

  Al personal investigador en formació els és d’aplicació l’article 5.i) de l’Acord executiu 14891/2023, de 19 d’abril, pel qual es regulen les retribucions del personal investigador i personal tècnic i gestor de suport a la investigació adscrits a projectes, ajuts competitius per a la contractació de personal, grups de recerca, càtedres, convenis i contractes de l’article 60 de la Llei Orgànica 2/2003, de 22 de març, del Sistema Universitari, en què participi la Universitat de les Illes Balears.

  3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

  Les persones candidates han de presentar la documentació del punt 10.1 de la convocatòria de la següent forma:

  Documentació per part de la persona candidata.
  Pel que fa referència al punt 10.1.b) us heu d'adreçar als serveis administratius de la Facultat o Escola en què s'han cursat els estudis.
  Pel que fa referència al punt 10.1.c) heu de sol·licitar el certificat mitjançant UIBDigital si teniu usuari. En cas contrari podeu fer la petició a l’adreça electrònica postgrau@uib.cat.

  Documentació per part de la persona que dirigeix la tesi.
  Pel que fa referència al punt 10.1.f) es pot sol·licitar expedició electrònica del full de serveis al Servei de Recursos Humans a través del formulari electrònic que es troba en el Catàleg de procediments.
  Pel que fa referència al punt 10.1.g) per a obtenir el document acreditatiu de concessió de projecte marc, si aquest és de la UIB heu de generar un certificat a través del Portal del Personal Investigador (PPI). Un cop generat el certificat, el podeu enviar a forhu.rrhh@uib.cat per tal de completar aquesta documentació amb la Resolució de concessió del projecte i un document acreditatiu dels membres que en formen part. En cas que el projecte marc no sigui de la UIB, heu de presentar un certificat al qual haureu d’adjuntar la Resolució de concessió del projecte i un document acreditatiu dels membres que en formen part.

  Pel que fa a la documentació del punt 10.2 de la convocatòria, aquesta la presentarà la UIB.

  4. TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

  Termini: el representant legal de la UIB serà la persona responsable de presentar les sol·licituds i el termini per fer-ho és del 22 de gener al 21 de febrer de 2024.
  Heu d’enviar TOTA la documentació requerida a la convocatòria juntament amb l’Annex Formulari de sol·licitud (en format ZIP o amb un enllaç al nigul) com a MÀXIM el dia 13 de febrer de 2024 al correu electrònic forhu.rrhh@uib.cat i que és la següent:

  I. IMPRÈS DE SOL·LICITUD, signat per la persona que dirigeix la tesi, pel candidat i pel responsable de l'entitat.
  II. DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA CANDIDATA
  -Còpia del NIE, en cas de candidats estrangers.
  -Certificat electrònic de dades acadèmiques personal de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau amb les qualificacions.
  -Certificat electrònic de dades acadèmiques de màster, DEA o suficiència investigadora amb les qualificacions.
  -Currículum normalitzat.
  -Historial del grup de recerca.
  -Document acreditatiu de la vinculació amb l'entitat del director de la tesi.
  -Document acreditatiu de la concessió del projecte marc.
  -Descripció del projecte de tesi doctoral (màxim 300 paraules).
  -Memòria (objectius, metodologia i planificació general).
  -Certificat d'empadronament.
  -Declaració responsable del gaudi d'ajuts de característiques similars.
  -Còpia de la matrícula o de l'admissió en un programa oficial de doctorat.
  II. ANNEX FORMULARI DE SOL·LICITUD
  III. UNA ALTRA DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Més enllà de la informació inclosa en aquesta nota informativa, és molt recomanable que les persones interessades facin una lectura atenta de la Resolució.

  En cas de dubtes, consulteu la Resolució o adreceu-vos a l’Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca: forhu.rrhh@uib.cat, telèfon 971172765.

  Per a dubtes i consultes puntuals podeu adreçar-vos a la Direcció General d’Universitats i Ensenyaments Artístics Superiors, telèfon 971177766.

  Totes les denominacions que apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

  5. DOCUMENTS
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB (Nou Exclamació)    Icona Vist  
  Annex Formulari Sol·licitud (Nou Exclamació)   Icona Vist   
  Imprès de Sol·licitud (Nou Exclamació) Icona Vist    
  Memòria Projecte Tesi (Nou Exclamació) Icona Vist    
  Historial del Grup (Nou Exclamació) Icona Vist    
  Declaració Responsable persona candidata (Nou Exclamació) Icona Vist    
  Annex 2. Declaració Incorporació (Nou Exclamació)   Icona Vist   
  Annex 3. Memòria Anual (Nou Exclamació)   Icona Vist   
  Annex 4. Memòria Final (Nou Exclamació)   Icona Vist   
  Annex 5. Memòria baixa o renúncia (Nou Exclamació)   Icona Vist   
  Codis Unesco (Nou Exclamació)    Icona Vist  
  Web Convocatòria (Nou Exclamació)     Icona Vist

  Conselleria Educació Universitats

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna