Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la formació de personal investigador del Govern de les Illes Balears (FPI-CAIB)

  CONVOCATÒRIA: 2007 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 11 de juny de 2007.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 15 beques per a la formació en recerca científica i tècnica en diverses línies prioritàries de titulats superiors universitaris que vulguin fer la tesi doctoral a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears. La durada de les beques serà de quatre anys i la dotació serà de 1.100 euros bruts mensuals.
  Modalitats i número de beques:

  1. Modalitat 1. Línies prioritàries del Pla de ciència, tecnologia i innovació

  a) Modalitat 1.a. Línia: competitivitat en economia turística; polítiques turístiques;
  innovació en turisme; segmentació del mercat turístic; desenvolupament econòmic
  sostenible. Una beca
  b) Modalitat 1.b. Medi ambient. Gestió sostenible mediambiental; estudi de la biosfera
  balear; biodiversitat; energia; residus; aigua; transport intel·ligent; atmosfera i canvi global.
  Dues beques
  c) Modalitat 1.c. Ciència i tecnologia marines. Utilització sostenible dels ecosistemes
  marins; biodiversitat marina; investigació dels riscs relacionats amb els recursos marins;
  investigació oceanogràfica dins el context del canvi global; processos de la franja
  costanera i el marge continental; desenvolupament de tecnologies marines noves i
  competitives. Dues beques
  d) Modalitat 1.d. Ciències de la salut. Càncer; estudi dels mecanismes moleculars,
  genètics i cel·lulars de les malalties; neurociències i envelliment; malalties infeccioses i
  immunitàries; malalties nutricionals i digestives; malalties respiratòries, ambientals i
  ocupacionals; malalties renals i metabòliques; malalties neoplàsiques; salut
  cardiovascular; bioinformàtica; telemedicina. Tres beques

  2. Modalitat 2. Temàtica oberta. Set beques.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Posseir la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un país membre de la UE, o ser estranger resident a Espanya en el moment de la sol·licitud; estar empadronat a qualsevol municipi de les Illes Balears amb anterioritat a l’1 de gener de 2007; la data de finalització dels estudis per a l’obtenció del títol de llicenciat o enginyer no pot ser anterior a l’1 de gener de 2002 (consultau excepcions a la convocatòria) ; tenir una nota mitjana mínima igual o superior a 1'8.

  No podran participar en la convocatòria les persones que ja estiguin en possessió del títol de doctor.

  IMPORTANT: Les persones sol·licitants han de reunir tots els requisits el dia de finalització del termini de presentació d’instàncies.
  3. DIRECCIÓ DELS TREBALLS
  Pot ser director del treball de tesi doctoral qualsevol doctor amb vinculació al centre o unitat amb seu a les Illes Balears (a què es refereix l’apartat primer) en la qual s'hagi de dur a terme el treball. En el cas que la vinculació no sigui de caràcter permanent, se n'ha de proposar un codirector amb aquesta vinculació.
  Cap director de tesi no pot presentar ni dirigir més d'una persona becària de nova concessió a través d'aquesta oferta; Cap director de tesi no pot dirigir més de dues persones amb qualsevol tipus de beca predoctoral del Govern de les Illes Balears.
  El projecte de tesi ha d’estar emmarcat dins d’un projecte de recerca i desenvolupament tecnològic (projecte marc) subvencionat per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva. Per cada projecte d’investigació només es pot presentar una sol·licitud.
  L'investigador principal o responsable del projecte marc ha de justificar la disponibilitat del
  finançament i ha d'autoritzar que aquest treball de tesi doctoral es dugui a terme.
  4. TERMINI
  Fins a l'11 de juny de 2007.

  Per tal d’obtenir la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 7 de juny de 2007.
  Les sol·licituds es podran emplenar on-line a través d’Internet a la adreça https://www.caib.es/gesbeqfront/ Enllaç a formulari.  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Convocatòria BOIB Icona Vist

  Torna