Ajuts, contractes i mobilitat

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la formació de personal investigador del Govern de les Illes Balears (FPI-CAIB)

  CONVOCATÒRIA: 2009 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 15 de juliol de 2009.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM
  Es convoquen 16 ajuts per a la formació en recerca científica i tècnica de titulats superiors universitaris que vulguin fer la tesi doctoral en centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears.

  El període per gaudir de l'ajut comença l'1 d'octubre de 2009 i la durada és de quatre anys a partir de la data d'incorporació de la persona becària.

  S'estableix una única modalitat d'ajut de temàtica oberta.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un país membre de la UE, o ser estranger resident a Espanya en el moment de la sol·licitud; estar en possessió del títol o haver acabat els estudis per accedir a un programa de doctorat; data d'acabament dels estudis no pot ser anterior a l'1 de gener de 2002 (consultau excepcions a la convocatòria).

  No podran participar en la convocatòria les persones que ja estiguin en possessió d'un títol de doctor.

  IMPORTANT: Les persones sol·licitants han de reunir tots els requisits el dia de finalització del termini de presentació d’instàncies.
  3. DIRECCIÓ DELS TREBALLS
  Pot ser director del treball de tesi doctoral qualsevol doctor amb vinculació al centre o unitat amb seu a les Illes Balears en la qual s'hagi de dur a terme el treball.
  En el cas que la vinculació no sigui de caràcter permanent, s'ha de proposar un codirector amb aquesta vinculació.
  Cap director de tesi no pot presentar ni dirigir més d'una persona becària de nova concessió a través d'aquesta oferta; Cap director de tesi no pot dirigir més de dues persones amb qualsevol tipus de beca predoctoral del Govern de les Illes Balears.
  El projecte de tesi ha d’estar emmarcat dins d’un projecte de recerca i desenvolupament tecnològic (projecte marc) subvencionat per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva.
  El doctor proposat com a director del treball de tesi i amb vinculació permanent amb un centre de recerca de les Illes balears ha de formar part, oficialment, de l'equip execultor d'aquest projecte marc.
  Per cada projecte d’investigació només es pot presentar una sol·licitud.
  L'investigador principal o responsable del projecte marc ha de justificar la disponibilitat del
  finançament i ha d'autoritzar que aquest treball de tesi doctoral es dugui a terme.
  4. TERMINI
  Fins al 15 de juliol de 2009.

  La sol·licitud l'ha de presentar la persona candidata a becària i el representant legal de l'organisme amb les conformitats del director de la tesi doctoral, l'investigador principal o responsable del projecte al qual quedi assignada la persona becària i el responsable de la unitat (departament, institut o centre) en el qual s'hagi de dur a terme el treball de la tesi doctoral.

  Per tal d’obtenir la documentació institucional, la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 13 de juliol de 2009.
  Les sol·licituds s'han d'emplenar on-line a través d’Internet a l'adreça https://www.caib.es/gesbeqfront/ Enllaç a formulari.  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria BOIB   Icona Vist
  Curriculum vitae Icona Vist  
  Historial del grup Icona Vist  
  Pla de treball Icona Vist  
  Certificat compte bancari (CORRECCIÓ document) Icona Vist  
  Declaració corrent pagament Icona Vist  
  Declaració no incompatibilitat (CORRECCIÓ document) Icona Vist  

  Torna