Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la formació de personal investigador del Govern de les Illes Balears (FPI-CAIB)

  CONVOCATÒRIA: 2011 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 27 de maig de 2011.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen 14 ajuts per a la formació de personal investigador mitjançant la incorporació dels sol·licitants a grups de recerca i l'elaboració de tesis doctorals en centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, sense finalitat de lucre, ubicats a les Illes Balears.
  Dels 14 ajuts, una es reserva al projecte "Expedición Malaspina 2010".

  El període per gaudir de l'ajut comença l'1 de novembre de 2011 i la durada és de quatre anys a partir de la data d'incorporació de la persona becària.

  S'estableix una única modalitat d'ajut de temàtica oberta.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un país membre de la UE, o ser estranger resident a Espanya en el moment de la sol·licitud; tenir la residència a les Illes Balears(*); estar en possessió d'alguna de les ordenacions universitàries descrites a l'apartat 7.1.b de la convocatòria; data d'acabament dels estudis ha de ser posterior a l'1 de gener de 2006 (consultau excepcions a la convocatòria).

  No podran participar en la convocatòria les persones que ja estiguin en possessió d'un títol de doctor.

  IMPORTANT: Les persones sol·licitants han de reunir tots els requisits el dia de finalització del termini de presentació d’instàncies.
  (*) Si no es té la residència s'ha de presentar una declaració responsable en què s'indiqui que es presentarà, si és proposat com a beneficiari d'un ajut d'aquesta convocatòria, en el moment de l'acceptació.

  3. DIRECCIÓ DELS TREBALLS
  Pot ser director del treball de tesi doctoral qualsevol doctor amb vinculació al centre o unitat amb seu a les Illes Balears en la qual s'hagi de dur a terme el treball.
  En el cas que la vinculació no sigui de caràcter permanent, s'ha de proposar un codirector amb aquesta vinculació.
  Cap director de tesi no pot presentar ni dirigir més d'una persona becària de nova concessió a través d'aquesta oferta; Cap director de tesi no pot dirigir simultàniament més de dues persones amb qualsevol tipus de beca predoctoral del Govern de les Illes Balears.
  El projecte de tesi ha d’estar emmarcat dins d’un projecte de recerca i desenvolupament tecnològic (projecte marc) subvencionat per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva.
  El doctor proposat com a director del treball de tesi i amb vinculació permanent amb un centre de recerca de les Illes balears ha de formar part, oficialment, de l'equip execultor d'aquest projecte marc.
  Per cada projecte d’investigació només es pot presentar una sol·licitud.
  L'investigador principal o responsable del projecte marc ha de justificar la disponibilitat del
  finançament i ha d'autoritzar que aquest treball de tesi doctoral es dugui a terme.
  4. TERMINI

  Fins al 27 de maig de 2011.

  Per tal d’obtenir la documentació institucional, la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 25 de maig de 2011.

  MOLT IMPORTANT: La sol·licitud l'ha de presentar la persona candidata a becària i el representant legal de l'organisme amb les conformitats del director de la tesi doctoral, l'investigador principal o responsable del projecte al qual quedi assignada la persona becària i el responsable de la unitat (departament, institut o centre) en el qual s'hagi de dur a terme el treball de la tesi doctoral.

  Podeu recollir els sobres per a la presentació de sol·licituds al vicerectorat d'Investigació.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB   Icona Vist  
  Historial del grup Icona Vist   
  Pla de treball Icona Vist   
  Declaració no incompatibilitat Icona Vist   
  Declaració compliment obligacions Icona Vist   
  Certificat compte bancari   Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica    Icona Vist

  Torna