Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la formació de personal investigador del Govern de les Illes Balears (FPI-CAIB)

  CONVOCATÒRIA: 2012 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 29 d'octubre de 2012.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen 14 ajuts per formar personal investigador, l’objectiu dels quals és formar en recerca científica i tècnica titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral en centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears.

  S'estableix una única modalitat d'ajut de temàtica oberta.

  El període per gaudir de l'ajut comença l'1 de desembre de 2012 i finalitza el 30 de novembre de 2016.


  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d'un país membre de la UE, o ser estranger resident a Espanya en el moment de la sol·licitud; tenir la residència a les Illes Balears(*); haver completat un mínim de 300 crèdits en el conjunt d'estudis universitaris de grau i postgrau (dels quals 60 han de ser de postgrau com a mínim) i, a més, estar en possessió d'alguna de les ordenacions universitàries descrites a l'apartat 7.1.b de la convocatòria; consultau la data d'acabament dels estudis al punt 7.2 de la convocatòria.

  No podran participar en la convocatòria les persones que ja estiguin en possessió d'un títol de doctor.

  IMPORTANT: Les persones sol·licitants han de reunir tots els requisits el dia de finalització del termini de presentació d’instàncies.

  (*) El requisit de residència es pot acreditar mtijançant un certificat d'empadronament en el moment de l'acceptació.

  3. DIRECCIÓ DELS TREBALLS
  Pot ser director del treball de tesi doctoral qualsevol doctor o doctora amb vinculació al centre o unitat amb seu a les Illes Balears en la qual s'hagi de dur a terme el treball.
  En el cas que la vinculació no sigui de caràcter permanent, s'ha de proposar un codirector o codirectora amb aquesta vinculació.
  Cap director o directora de tesi no pot presentar ni dirigir més d'una persona becària de nova concessió a través d'aquesta convocatòria; Cap director o directora de tesi no pot dirigir simultàniament més de dues persones amb qualsevol tipus de beca predoctoral del Govern de les Illes Balears.
  El projecte de tesi ha d’estar emmarcat en un projecte de recerca i desenvolupament tecnològic actiu (projecte marc) subvencionat per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva.
  El doctor o la doctora proposat com a director o directora del treball de tesi i amb vinculació permanent amb un centre de recerca de les Illes balears ha de formar part, oficialment, de l'equip execultor d'aquest projecte marc.
  Per cada projecte d’investigació només es pot presentar una sol·licitud.
  L'investigador o investigadora principal o responsable del projecte marc ha de justificar la disponibilitat del finançament i ha d'autoritzar que aquest treball de tesi doctoral es dugui a terme.
  4. TERMINI

  Fins al 29 d'octubre de 2012.

  Per tal d’obtenir la documentació institucional, la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins al 25 d'octubre de 2012.

  MOLT IMPORTANT: La sol·licitud l'ha de presentar la persona candidata a becària i el representant legal de l'organisme amb les conformitats del director de la tesi doctoral, l'investigador o investigadora principal o responsable del projecte al qual quedi assignada la persona becària i el responsable de la unitat (departament, institut o centre) en el qual s'hagi de dur a terme el treball de la tesi doctoral.

  Podeu recollir els sobres per a la presentació de sol·licituds al vicerectorat d'Investigació.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB   Icona Vist  
  Curriculum vitae (document nou Exclamació) Icona Vist   
  Historial del grup (document nou Exclamació) Icona Vist   
  Pla de treball (document nou Exclamació) Icona Vist   
  Declaració no incompatibilitat sol·licitant (Annex IV) Icona Vist   
  Declaració compliment obligacions sol·licitant (Annex V) Icona Vist   
  Certificat compte bancari sol·licitant (Annex VI)   Icona Vist  
  Autorització sol·licitant (Annex VII) Icona Vist   
  Sol·licitud telemàtica    Icona Vist

  Torna