Ajuts, contractes i mobilitat

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la formació de personal investigador del Govern de les Illes Balears (FPI-CAIB)

  CONVOCATÒRIA: 2017 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 18 de juliol de 2017.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen:

  Modalitat A: 12 ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) en centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears.

  Modalitat B: 2 ajuts per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) en empreses ubicades a les Illes Balears.

  Taxes acadèmiques: 14 ajuts que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l’obertura i el manteniment de l’expedient, i la defensa de la tesi doctoral.


  El període per gaudir de l’ajut comença l’1 de desembre de 2017 i finalitza, com a màxim, el 30 de novembre de 2021.

  La dotació màxima de cada ajut en concepte de sou i Seguretat Social és de 22.062,00 euros anuals per investigador en formació. La retribució mínima anual en concepte de sou que ha de rebre cada investigador en formació i que ha de figurar en el contracte és de 16.422,00 euros bruts anuals.


  2. REQUISITS DELS CANDIDATS


  En el termini de presentació de les sol·licituds, els candidats han de complir els requisits següents:
  a) Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d’un país membre de la Unió Europea o ser estranger resident a Espanya.
  b) Tenir la títulació de grau , llicenciatura, enginyeria o arquitectura (240 crèdits com a mínim). En el cas de les persones candidates amb estudis de 180 crèdits, aquestes han d’acreditar un mínim de 60 crèdits de postgrau en el moment de presentar la sol·licitud.
  c) Haver cursat 60 crèdits, com a mínim, dels estudis de màster amb posterioritat a l'1 de gener de 2014

  En el moment de la incorporació al centre d’R+D els candidats han d’estar en disposició de complir els requisits següents:
  a) Tenir la residència a les Illes Balears.
  b) Estar matriculat en un programa oficial de doctorat, d’acord amb la normativa vigent.


  En els casos següents, la data d’acabament dels estudis pot ser com a límit, l’1 de gener de 2009:
  a) Les persones llicenciades en medicina, farmàcia, biologia, química o psicologia que, en el moment de sol·licitar l’ajut, tenguin un títol de formació sanitària especialitzada (MIR, FIR, BIR, QUIR o PIR, respectivament).
  b) Els titulats que varen acabar els estudis després de l’1 de gener de 2009 i que acreditin que des d’aquesta data fins al moment present s’han dedicat a tenir cura de fills menors de sis anys.

  Els candidats han de complir tots els requisits el dia que acabi el termini de presentació de sol·licituds, llevat del requisit de residència a les Illes Balears, que es pot acreditar mitjançant un certificat d’empadronament a un municipi de les Illes Balears en el moment d’acceptar l’ajut.

  No podran participar en la convocatòria les persones que ja estiguin en possessió d'un títol de doctor.

  3. DIRECCIÓ DELS TREBALLS

  Pot ser director del treball de tesi doctoral d’un investigador en formació, qualsevol doctor amb vinculació contractual i/o estatutària a una entitat amb seu a les Illes Balears,en la qual s’hagi de dur a terme el treball.

  Cap director de tesi no pot presentar ni dirigir més d’un candidat de nova concessió per mitjà d’aquesta convocatòria. La presentació de més d’una sol·licitud implica excloure-les totes.


  Cap director de tesi no pot dirigir simultàniament, a partir de la data de concessió, més de dues persones beneficiàries de cap tipus d’ajut per a la formació de personal investigador del Govern de les Illes Balears.


  Per als ajuts de la modalitat A, el projecte de tesi ha d’estar emmarcat en un projecte de recerca i desenvolupament tecnològic actiu (projecte marc) subvencionat per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva. No han de ser considerats projectes marc els CIBER o similars. Si l’aprovació del projecte marc està en fase de resolució provisional, la concessió de l’ajut s’ha de condicionar a la resolució definitiva d’aprovació del projecte. La resolució definitiva s’ha de presentar en un termini no superior a sis mesos.


  Per als ajuts de la modalitat B, el projecte de tesi ha d’estar emmarcat en un projecte de recerca i desenvolupament tecnològic actiu (projecte marc).


  El director o bé, si n’hi ha, el codirector del treball de la tesi han de formar part oficialment de l’equip executor d’aquest projecte marc.


  Només es pot presentar una sol·licitud per cada projecte de recerca (projecte marc). Si se’n presenta més d’una, s’han d’excloure del tràmit totes les sol·licituds que es presentin per al mateix projecte marc.


  L’investigador principal o responsable del projecte marc ha de justificar la disponibilitat de finançament i ha d’autoritzar que el treball de tesi doctoral per al qual se sol·licita l’ajut es dugui a terme.

  4. TERMINI

  Fins al 18 de juliol de 2017.

  Per tal d’obtenir la documentació institucional, la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins a les 14 hores del 13 de juliol de 2017.

  Per a dubtes i consultes, podeu adreça-vos a la Direcció General d'Innovació i Recerca, telèfon 971 787372.

  MOLT IMPORTANT: La sol·licitud l'ha de presentar el representant legal de l'organisme amb el visitplau del director de la tesi doctoral, l'investigador principal o responsable del projecte al qual quedi assignada la persona candidata del responsable del departament en el qual s'hagi de dur a terme el treball de la tesi doctoral i de la persona candidata.
  Tots els documents relatius al candidat s'han de presentar, a més d'en paper o telemàticament, en suport digital en un CD juntament amb la sol·licitud.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Més informació i models documentació   Icona Vist
  Web Direcció General d'Innovació i Recerca   Icona Vist
  Pla CTIE Icona Vist  
  Estratègia RIS3 (Actualitzada 2017 Exclamació) Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Logos Fons Social Europeu i Conselleria   Icona Vist

  5. RESOLUCIÓ

  Convocatòria pendent de resolució.

  CAIB FSE


  Torna