Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la formació de personal investigador del Govern de les Illes Balears (FPI-CAIB)

  CONVOCATÒRIA: 2018 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 5 de juliol de 2018.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen:

  Modalitat A: 12 ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears.

  Modalitat B: 2 ajuts per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a les Illes Balears.

  Taxes acadèmiques: 14 ajuts que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l’obertura i el manteniment de l’expedient, i la defensa de la tesi doctoral.


  El període per gaudir de l’ajut comença l’1 de desembre de 2018 i finalitza, com a màxim, el 30 de novembre de 2022.

  La dotació màxima de cada ajut en concepte de sou i Seguretat Social és de 22.062,00 euros anuals per investigador en formació. La retribució mínima anual en concepte de sou que ha de rebre cada investigador en formació i que ha de figurar en el contracte és de 16.422,00 euros bruts anuals.


  2. REQUISITS DELS CANDIDATS


  En el termini de presentació de les sol·licituds, les persones candidates han de complir els requisits següents:
  a) Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d’un país membre de la Unió Europea o ser estranger resident a Espanya.
  b) Tenir la titulació de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura amb els criteris següents:
  - En el cas de les persones candidates amb estudis de 240 crèdits o més, addicionalment han d’acreditar un mínim de 60 crèdits de postgrau en el moment de presentació de la sol·licitud.
  - En el cas de les persones candidates amb estudis de 180 crèdits, addicionalment han d’acreditar un mínim de 120 crèdits de postgrau en el moment de presentació de la sol·licitud.
  - En ambdós casos la finalització dels estudis de postgrau ha de ser posterior a l'1 de gener de 2015.

  En el moment de la incorporació a les entitats, les persones candidates han d’estar en disposició de complir els requisits següents:
  a) Tenir la residència a les Illes Balears.
  b) Estar matriculat en un programa oficial de doctorat, per a l’any acadèmic 2018-2019, d’acord amb la normativa vigent.

  Les persones que ja tenguin un títol de doctor no poden participar en aquesta convocatòria.

  3. DIRECCIÓ DELS TREBALLS

  Pot ser director del treball de tesi doctoral d’un investigador en formació, qualsevol doctor amb vinculació contractual i/o estatutària a una entitat amb seu a les Illes Balears,en la qual s’hagi de dur a terme el treball.

  Cap director de tesi no pot presentar ni dirigir més d’un candidat de nova concessió per mitjà d’aquesta convocatòria. La presentació de més d’una sol·licitud implica excloure-les totes.


  Cap director de tesi no pot dirigir simultàniament, a partir de la data de concessió, més de dues persones beneficiàries de cap tipus d’ajut per a la formació de personal investigador del Govern de les Illes Balears.


  Per als ajuts de la modalitat A, el projecte de tesi ha d’estar emmarcat en un projecte de recerca i desenvolupament tecnològic actiu (projecte marc) subvencionat per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva. No han de ser considerats projectes marc els CIBER o similars. Si l’aprovació del projecte marc està en fase de resolució provisional, la concessió de l’ajut s’ha de condicionar a la resolució definitiva d’aprovació del projecte. La resolució definitiva s’ha de presentar en un termini no superior a sis mesos.

  El director o bé, si n’hi ha, el codirector del treball de la tesi han de formar part oficialment de l’equip executor d’aquest projecte marc.


  Només es pot presentar una sol·licitud per cada projecte de recerca (projecte marc). Si se’n presenta més d’una, s’han d’excloure del tràmit totes les sol·licituds que es presentin per al mateix projecte marc.


  L’investigador principal o responsable del projecte marc ha de justificar la disponibilitat de finançament i ha d’autoritzar que el treball de tesi doctoral per al qual se sol·licita l’ajut es dugui a terme.

  4. TERMINI

  Fins al 5 de juliol de 2018.

  Per tal d’obtenir la documentació institucional, la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a Son Lledó (Cati Miralles, ext: 3431) fins a les 14 hores del 2 de juliol de 2018.

  Per a dubtes i consultes, podeu adreça-vos a la Direcció General d'Innovació i Recerca, telèfon 971 787372.

  MOLT IMPORTANT: La sol·licitud l'ha de presentar el representant legal de l'organisme amb el visitplau del director de la tesi doctoral, l'investigador principal o responsable del projecte al qual quedi assignada la persona candidata del responsable del departament en el qual s'hagi de dur a terme el treball de la tesi doctoral i de la persona candidata.
  Tots els documents relatius al candidat s'han de presentar, a més d'en paper o telemàticament, en suport digital en un CD juntament amb la sol·licitud.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Més informació, models documentació i sol·licitud telemàtica   Icona Vist
  Web Direcció General d'Innovació i Recerca   Icona Vist
  Pla CTIE Icona Vist  
  Estratègia RIS3 Icona Vist  
  Logos Fons Social Europeu i Conselleria   Icona Vist

  5. RESOLUCIÓ

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona HTML
  Resolució definitiva Icona Vist

  CAIB FSE


  Torna