Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la formació de personal investigador del Govern de les Illes Balears (FPI-CAIB)

  CONVOCATÒRIA: 2019 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 3 de juliol de 2019.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen:

  Modalitat A: 12 ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears.

  Modalitat B: 2 ajuts per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a les Illes Balears.

  Taxes acadèmiques: 14 ajuts que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l’obertura i el manteniment de l’expedient, i la defensa de la tesi doctoral.


  El termini màxim per a la incorporació dels investigadors al centre adscrit ha de ser el 15 de febrer de 2020. A efectes de contractació, les dates oficials han de ser l’1 o el 15 de cada més.

  La dotació màxima de cada ajut en concepte de sou i Seguretat Social és de 22.062,00 euros anuals per investigador en formació. La retribució mínima anual en concepte de sou que ha de rebre cada investigador en formació i que ha de figurar en el contracte és de 16.422,00 euros bruts anuals.


  2. REQUISITS DELS CANDIDATS

  En el termini de presentació de les sol·licituds, les persones candidates han de complir els requisits següents:
  a) Tenir la nacionalitat espanyola, ser nacional d’un país membre de la Unió Europea o ser estranger resident a Espanya.
  b) Tenir la titulació de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura.

  En el moment de la acceptació a les entitats, les persones candidates han d’estar en disposició de complir els requisits següents:
  - En el cas de les persones candidates amb estudis de 240 crèdits, addicionalment han d’acreditar un mínim de 60 crèdits inclosos en un o diversos Màsters Universitaris en el moment d’acceptació de l’ajut.
  - En el cas de les persones candidates amb estudis de 180 crèdits, addicionalment han d’acreditar un mínim de 120 crèdits inclosos en un o diversos Màsters Universitaris en el moment d’acceptació de l’ajut.
  - En qualsevol cas, la finalització dels estudis ha de ser posterior a l'1 de gener de 2016.
  - Tenir la residència a les Illes Balears.
  - Estar matriculat en un programa oficial de doctorat, per a l’any acadèmic 2019-2020, d’acord amb la normativa vigent.

  En els casos següents, la data d’acabament dels estudis pot ser com a límit l’1 de gener de 2011:
  a) Les persones graduades en biologia, infermeria, farmàcia, medicina, psicologia, química i radiofísica que, en el moment de sol·licitar l’ajut,
  tenguin un títol de formació sanitària especialitzada (BIR, EIR, FIR, MIR, PIR, QUIR i RFIR) respectivament.
  b) Els titulats que varen acabar els estudis després de l’1 de gener de 2011 i que acreditin que des d’aqueixa data fins al moment present s’han dedicat a tenir cura de fills menors de sis anys.


  Les persones candidates han de complir tots els requisits el dia que acabi el termini de presentació de sol·licituds, llevat del requisit de residència a les Illes Balears, que es pot acreditar mitjançant un certificat d’empadronament a un municipi de les Illes Balears en el moment d’acceptar l’ajut.

  Les persones que ja tenguin un títol de doctor no poden participar en aquesta convocatòria.

  3. DIRECCIÓ DELS TREBALLS

  Pot ser director del treball de tesi doctoral d’un investigador en formació, qualsevol doctor amb vinculació contractual i/o estatutària a una entitat amb seu a les Illes Balears,en la qual s’hagi de dur a terme el treball.

  Cap director de tesi no pot presentar ni dirigir més d’un candidat de nova concessió per mitjà d’aquesta convocatòria. La presentació de més d’una sol·licitud implica excloure-les totes.


  Cap director de tesi no pot dirigir simultàniament, a partir de la data de concessió, més de dues persones beneficiàries de cap tipus d’ajut per a la formació de personal investigador del Govern de les Illes Balears.


  Per als ajuts de la modalitat A, el projecte de tesi ha d’estar emmarcat en un projecte de recerca i desenvolupament tecnològic actiu (projecte marc) subvencionat per un organisme competent mitjançant una convocatòria pública competitiva.No han de ser considerats projecte marc els projectes CIBER, Ramón i Cajal, Miquel Servet o similars. Si l’aprovació del projecte marc està en fase de resolució provisional, la concessió de l’ajut s’ha de condicionar a la resolució definitiva d’aprovació del projecte. La resolució definitiva s’ha de presentar en un termini no superior a sis mesos.

  El director o bé, si n’hi ha, el codirector del treball de la tesi han de formar part oficialment de l’equip executor d’aquest projecte marc.


  Només es pot presentar una sol·licitud per cada projecte de recerca (projecte marc). Si se’n presenta més d’una, s’han d’excloure del tràmit totes les sol·licituds que es presentin per al mateix projecte marc.


  L’investigador principal o responsable del projecte marc ha de justificar la disponibilitat de finançament i ha d’autoritzar que el treball de tesi doctoral per al qual se sol·licita l’ajut es dugui a terme.

  4. TERMINI

  Fins al 3 de juliol de 2019.

  Per tal d’obtenir la documentació institucional, la firma del representant legal i presentar la sol·licitud, les sol·licituds hauran de presentar-se a l'Oficina de Suport la Recerca (Cati Miralles, ext: 3431) fins a les 14 hores del 28 de juny de 2019.

  Per a dubtes i consultes, podeu adreça-vos a la Direcció General d'Innovació i Recerca, telèfon 971 787372.

  Per a obtenir el justificant de la relació contractual i/ estatutària del director de la tesi amb l'entitat (apartat 5.1 de la convoctòria) heu de contactar amb el Servei de Recursos Humans (Fina Galindo, fina.galindo@uib.es ).

  Per a obtenir el document acreditatiu de concessió de projecte marc, si aquest és de la UIB, (apartat 8.5.1.j de la convoctòria) heu d'enviar el model emplenat i firmat a Cati Miralles, cati.miralles@uib.es.


  MOLT IMPORTANT: La sol·licitud l'ha de presentar el representant legal de l'organisme amb el visitplau del director de la tesi doctoral, l'investigador principal o responsable del projecte al qual quedi assignada la persona candidata del responsable del departament en el qual s'hagi de dur a terme el treball de la tesi doctoral i de la persona candidata.

  Tots els documents relatius al candidat s'han de presentar, a més d'en paper o telemàticament, en suport digital en un CD juntament amb la sol·licitud.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB   Icona Vist  
  Més informació, models documentació i sol·licitud telemàtica    Icona Vist
  Model document acreditatiu de concessió de projecte marc Icona Vist   
  Web Direcció General d'Innovació i Recerca    Icona Vist
  Pla CTI 2018-2022   Icona Vist  
  Estratègia RIS3   Icona Vist  
  Sol·licitud telemàtica    Icona Vist
  Logos Fons Social Europeu i Conselleria    Icona Vist

  5. RESOLUCIÓ

  CAIB FSE


  Torna