Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la formació de personal investigador del Govern de les Illes Balears (FPI-CAIB)

  CONVOCATÒRIA: 2021 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 21 de setembre de 2021.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen:

  Modalitat A: 12 ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears.

  Modalitat B: 2 ajuts per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a les Illes Balears.

  Taxes acadèmiques: 14 ajuts que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l’obertura i el manteniment de l’expedient, i la defensa de la tesi doctoral.

  Característiques dels ajuts: Consulteu el punt 4 de la convocatòria.

  Requisits de les persones candidates: Consulteu el punt 7 de la convocatòria.

  Termini de presentació de sol·licituds: del 25 d’agost al 21 de setembre de 2021.

  El termini màxim per a la incorporació dels investigadors al centre adscrit ha de ser l'1 de juliol de 2022.


  Consultau la dotació econòmica dels ajuts al punt 12.1 i 15.2 de la convocatòria.

  2. REQUISITS DELS CANDIDATS

  Vegeu punt 7 de la convocatòria.

  Per obtenir el certificat electrònic de dades acadèmiques personal de llicenciatura (ambdós cicles), enginyeria, arquitectura o grau, us heu d'adreçar als serveis administratius del departament en què s'han cursat els estudis.

  Per obtenir el certificat acadèmic oficial de màster; el certificat de DEA o suficiència investigadora (que haurà d’anar acompanyat d’un certificat acadèmic oficial dels estudis de doctorat), heu de sol·licitar-ho mitjançant UIBDigital si teniu usuari. En cas contrari podeu fer la petició a l’adreça electrònica postgrau@uib.es.

  Per a obtenir el document acreditatiu de concessió de projecte marc, si aquest és de la UIB (apartat 8.5.1.j de la convocatòria) heu de generar un certificat a través del portal de personal investigador (Portal del Personal Investigador (PPI).). A aquest certificat s’hi ha d’adjuntar la Resolució de concessió del projecte.

  La documentació relativa al punt 8.5.2 (entitat sol·licitant) serà entregada a la Conselleria per la pròpia Universitat. En el cas que l’aplicació informàtica de la sol·licitud requereixi que s’hi adjunti aquesta documentació, podeu presentar un document explicatiu indicant que aquesta documentació l’aportarà la UIB.

  3. DIRECCIÓ DELS TREBALLS

  Vegeu punt 5 de la convocatòria

  Només es pot presentar una sol·licitud per cada projecte de recerca (projecte marc). Si se'n presenta més d'una, s'han d'excloure del tràmit totes les sol·licituds que es presentin per al mateix projecte marc.

  Les sol·licituds s’emplenen en línia per part de les persones candidates segons l’establert al punt 8 de la convocatòria.

  Pel que fa al punt 8.5.1 f) heu de sol·licitar un full de serveis del director de la tesi al Servei de Recursos Humans:

  En el cas de PDI funcionari a esperanza.perello@uib.es.
  En el cas de PDI contractat a a.suari@uib.cat.

  4. TERMINI

  Del 25 d’agost al 21 de setembre de 2021

  Les sol·licituds s’emplenen en línia, per part del candidat, a l'adreça corresponent, segons l’establert al punt 8. de la convocatòria.

  Un cop emplenada en línia la sol·licitud, i ja signada electrònicament per part de la persona candidata i la persona que dirigeix la tesi, s’ha d’enviar per correu electrònic a Teresa Bonet (teresa.bonet@uib.es) que la passarà a la signatura electrònica del Vicerector de Política Científica i Investigació.

  Aquesta sol·licitud s’ha de remetre per mail a l’OSR com a màxim el dia 16 de setembre de 2021.

  Per a dubtes i consultes puntuals podeu adreçar-vos a la Direcció General de Política Universitària i Recerca, telèfon 971 17 60 09.

  Totes les denominacions que apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB Icona Vist  
  Més informació, models documentació i sol·licitud telemàtica   Icona Vist

  CAIB FSE


  Torna