Ajuts, contractes i mobilitat

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per a la formació de personal investigador del Govern de les Illes Balears (FPI-CAIB)

  CONVOCATÒRIA: 2024 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 29 de gener de 2024.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen:

  Modalitat A: 24 ajuts per a la formació de personal investigador (FPI) a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic ubicats a les Illes Balears.

  Modalitat B: 2 ajuts per a la formació de personal investigador empresarial (FPI-E) a empreses ubicades a les Illes Balears.

  Taxes acadèmiques: 26 ajuts que inclouen la tutela acadèmica de doctorat, l’obertura i el manteniment de l’expedient, i la defensa de la tesi doctoral.

  Característiques dels ajuts: Consulteu el punt 4 i 5 de la convocatòria.

  Direcció dels treballs: Consulteu punt 5 de la convocatòria. Consulteu especialment el que fa referència als projectes de recerca vinculats a l’ajut.

  Requisits de les persones candidates: Consulteu el punt 7 de la convocatòria.

  El termini màxim per a la incorporació de les persones investigadores al centre adscrit ha de ser l'1 de novembre de 2024.

  Consulteu la dotació econòmica dels ajuts al punt 13 de la convocatòria.

  Al personal investigador en formació els és d’aplicació l’article 5.i) de l’Acord executiu 14891/2023, de 19 d’abril, pel qual es regulen les retribucions del personal investigador i personal tècnic i gestor de suport a la investigació adscrits a projectes, ajuts competitius per a la contractació de personal, grups de recerca, càtedres, convenis i contractes de l’article 60 de la Llei Orgànica 2/2003, de 22 de març, del Sistema Universitari, en què participi la Universitat de les Illes Balears.

  2. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

  Pel que fa a la documentació de l’apartat 6.1 del punt 9 de la convocatòria, aquesta la presentarà la UIB.
  Les persones candidates han de presentar la documentació dels apartats 6.2 i 6.3 del punt 9 de la convocatòria de la següent forma:
  Apartat 6.2. Documentació per part de la persona que dirigeix i codirigeix la tesi.
  Pel que fa referència a l’apartat 6.2.b) es pot sol·licitar expedició electrònica del full de serveis al Servei de Recursos Humans a través del formulari electrònic que es troba en el Catàleg de procediments.
  Pel que fa referència a l’apartat 6.2.g) per a obtenir el document acreditatiu de concessió de projecte marc, si aquest és de la UIB heu de generar un certificat a través del Portal del Personal Investigador (PPI). Un cop generat el certificat, el podeu enviar a forhu.rrhh@uib.cat per tal de completar aquesta documentació amb la Resolució de concessió del projecte i un document acreditatiu dels membres que en formen part. En cas que el projecte marc no sigui de la UIB, heu de presentar un certificat al qual haureu d’adjuntar la Resolució de concessió del projecte i un document acreditatiu dels membres que en formen part.
  Apartat 6.3. Documentació per part de la persona candidata.
  Pel que fa referència a l’apartat 6.3.a) us heu d'adreçar als serveis administratius de la Facultat o Escola en què s'han cursat els estudis.
  Pel que fa referència a l’apartat 6.3.b) heu de sol·licitar el certificat mitjançant UIBDigital si teniu usuari. En cas contrari podeu fer la petició a l’adreça electrònica postgrau@uib.cat.

  3. TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

  Termini: La UIB té fins al 29 de gener de 2024 per registrar les sol·licituds.

  Les sol·licituds s’emplenen en línia a aquest enllaç per part de l’entitat beneficiària.

  Heu d’enviar TOTA la documentació requerida a la convocatòria juntament amb l’Annex Formulari de sol·licitud (en format ZIP o amb un enllaç al nigul) com a MÀXIM el dia 22 de gener de 2024 al correu electrònic forhu.rrhh@uib.cat i que és la següent:

  I. DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA QUE DIRIGEIX LA TESI
  -Currículum normalitzat
  -Document acreditatiu de la vinculació amb l'entitat
  -Historial del grup de recerca
  -Descripció del projecte de tesi doctoral (màxim 300 paraules)
  -Memòria (objectiu, metodologia i planificació general)
  -Document acreditatiu de la concessió del projecte marc
  II. DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA CANDIDATA
  -Certificat electrònic de dades acadèmiques personal de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau
  -Certificat electrònic de dades acadèmiques de màster, DEA o suficiència investigadora
  -Currículum normalitzat
  -Barem de mèrits
  -Declaració responsable del gaudiment d'ajuts de característiques similars
  III. ANNEX FORMULARI DE SOL·LICITUD
  IV. UNA ALTRA DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  En cas de dubtes, consulteu la convocatòria o adreceu-vos a l’Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca: forhu.rrhh@uib.cat , telèfon 971172765.
  Per a dubtes i consultes puntuals podeu adreçar-vos a la Direcció General de Recerca, Innovació i Transformació Digital, telèfon 971176009.
  Totes les denominacions que apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB (Nou Exclamació)   Icona Vist  
  Annex Formulari (Nou Exclamació) Icona Vist   
  Taula Autobarem (Nou Exclamació) Icona Vist   
  Imprès Declaració Responsable (Nou Exclamació) Icona Vist   
  Enllaç convocatòria (Nou Exclamació)    Icona Vist

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna