Ajuts, contractes i mobilitat

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals CAIB)

  CONVOCATÒRIA: 2023 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 8 de febrer de 2024.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Convocatòria de 30 ajuts per a la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, empreses publiques sense finalitat de lucre i empreses privades amb activitat d’R+D ubicades a les Illes Balears.

  Se convoquen un mínim de 13 ajuts per al Programa Margalida Comas per a joves investigadors que s’incorporin a les entitats a què fan referència els punts segon.2.a) i segon.2.b) de l’annex de la convocatòria. La retribució mínima serà de 29.000,00 € bruts anuals. La durada de l’ajut serà de dos anys.

  Se convoquen un mínim de 16 ajuts per al Programa Vicenç Mut, per a investigadors per a investigadors amb experiència que s’incorporin a les entitats a què fan referència els punts segon.2.a) i segon.2.b) de l’annex de la convocatòria. La retribució mínima serà de 33.500,00 € bruts anuals. La durada de l’ajut serà de tres anys.

  Se convoca un màxim d'un ajut per al Programa Felip Bauçà, per a empreses privades d'R+D, entitats que figuren en el punt segon.2.c) de l’annex de la convocatòria. La retribució mínima serà de 33.500,00 € bruts anuals. La durada de l’ajut serà de dos anys.

  Personal investigador responsable: les característiques del personal que actuarà com a responsable de la proposta els podeu trobar al punt tercer de l’annex 1 de la convocatòria (Requisits dels investigadors).

  Requisits dels investigadors candidats: En els annexos 2, 3 i 4 es troben els requisits particulars que han de complir els investigadors en funció del programa al qual es volen presentar.

  IMPORTANT
  - Un mateix investigador només es pot incloure com a candidat en una sol·licitud.
  - Un mateix investigador responsable només pot figurar com a tal en una sol·licitud.
  - Les sol·licituds es poden presentar en català, castellà o anglès.

  2. TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

  Termini:
  La UIB té fins al 8 de febrer de 2024 per registrar les sol·licituds.

  Procediment de sol·licitud: Les sol·licituds s’emplenen via telemàtica, per part de l’entitat beneficiària, segons l’establert al punt 8.2 de l’annex 1 la convocatòria.

  Documentació a presentar: vegeu el punt 8.6 de l’annex 1 la convocatòria.

  Heu d’enviar TOTA la documentació requerida a la convocatòria juntament amb els Annexes A i B (en format ZIP o amb un enllaç al nigul) com a MÀXIM el dia 2 de febrer de 2024 al correu electrònic forhu.rrhh@uib.cat i que és la següent:

  I. DOCUMENTACIÓ DEL GRUP DE RECERCA
  -Document acreditatiu de la vinculació de l’investigador responsable amb l'entitat. Es pot sol·licitar expedició electrònica del full de serveis al Servei de Recursos Humans a través del formulari electrònic que es troba en el Catàleg de procediments.
  -Historial dels darrers cinc anys del grup de recerca
  -Informe de l'activitat de recerca que ha de dur a terme l'investigador candidat en l'equip de recerca, en format PDF, signat electrònicament pel candidat i per l'investigador responsable.
  -Declaració responsable en la qual es facin constar totes les subvencions i els ajuts sol·licitats (Imprès 2) signat electrònicament per l'investigador responsable que presenta al candidat.

  II. DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA CANDIDATA
  -Currículum normalitzat
  -Còpia del certificat acadèmic del grau de doctor
  -Documentació acreditativa de les estades

  III. ANNEX A
  Document intern de la UIB de conformitat del Departament/Institut.

  IV. ANNEX B FORMULARI DE SOL·LICITUD

  V. UNA ALTRA DOCUMENTACIÓ A APORTAR

  Pel que fa a la documentació del punt 8.6.a) de l’annex 1 la convocatòria, aquesta la presentarà la UIB.

  En cas de dubtes, consulteu la convocatòria o adreceu-vos a l’Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca: forhu.rrhh@uib.cat, telèfon 971172765.

  Per a dubtes i consultes puntuals podeu adreçar-vos a la Direcció General de Recerca, Innovació i Transformació Digital, telèfon 971176009.

  Totes les denominacions que apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.
  3. DOCUMENTS I ENLLAÇOS

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB (Nou Exclamació)   Icona Vist  
  Annex A (Nou Exclamació) Icona Vist   
  Annex B Formulari Sol·licitud (Nou Exclamació) Icona Vist   
  Imprès 1. Declaració Responsable (Nou Exclamació) Icona Vist   
  Imprès 2. Annex Ajudes (Nou Exclamació) Icona Vist   
  Imprès 3. Annex Estades (Nou Exclamació) Icona Vist   
  Web Convocatòria (Nou Exclamació)    Icona Vist

  goib

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna