Escuchar

Beques, contractes i mobilitat d'investigadors

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals CAIB)

  CONVOCATÒRIA: 2020 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 31 de juliol de 2020.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen 14 ajuts per a la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, públics ubicats a les Illes Balears. Cada sol·licitud s’ha d’adaptar a les àrees estratègiques establertes al punt Primer.3) de la convocatòria.


  Personal investigador proponent: les característiques del personal que proposa els contractes postdoctorals els podeu trobar al punt Tercer de la convocatòria.


  S’ofereixen 5 ajuts per al Programa Margalida Comas per a joves investigadors. La dotació anual serà de 33.000,00 euros.


  S’ofereixen un màxim de 3 ajuts per al Programa Vicenç Mut Estabilitat, per a investigadors sèniors provinents de programes Margalida Comas de convocatòries anteriors. La dotació anual serà de 38.000,00 euros.


  S’ofereixen un mínim de cinc ajuts per al Programa Vicenç Mut per a investigadors sèniors. La dotació anual serà de 38.000,00 euros.


  La durada dels ajuts serà de dos anys.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  Vegeu punt 3 de la convocatòria, i els annexos 2, 3, 4 on surten concretades les característiques de cada programa.

  IMPORTANT

  - Un mateix investigador només es pot incloure com a candidat en una sol·licitud.
  - Un mateix investigador responsable només pot figurar com a tal en una sol·licitud.
  - Les sol·licituds es poden presentar en català, castellà o anglès.


  3. TERMINI

  La tramitació de les sol·licituds s’ha de fer de la forma següent:


  - Les sol·licituds s’emplenen en línia, per part del candidat, a l'adreça corresponent, segons l’establert al punt 8.2 de la convocatòria.
  - Un cop emplenada en línia, la sol·licitud, signada electrònicament per part de l’investigador responsable i l’investigador candidat, s’ha d’enviar per correu electrònic a Cati Miralles (cati.miralles@uib.es) que la passarà a la signatura electrònica del vicerector. La sol·licitud, un cop signada, serà retornada a l’investigador sol·licitant perquè pugui acabar de generar i registrar la sol·licitud.

  IMPORTANT: el punt b.7) s’ha de manifestar que no s’han demanat altres subvencions o ajuts per aquesta mateixa finalitat i l’ha de signar l’investigador responsable.

  Per a obtenir el justificant de vinculació de l’investigador responsable del grup de recerca amb l’entitat sol·licitant (apartat 8.b.3 de la convocatòria) heu de contactar amb el Servei de Recursos Humans (Esperança Perelló, esperanza.perello@uib.es) .

  El candidat ha d’adjuntar el document de conformitat del departament/institut (annex A), que és un document intern de la UIB.

  Aquesta documentació s’ha de presentar a l’OSR com a màxim el dia 24 de juliol de 2020 (inclòs).

  Totes les denominacions que apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.


  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB   Icona Vist  
  Pla CTI 2018-2022   Icona Vist  
  Document conformitat departament / institut (annex A) Icona Vist   
  Més informació i models documentació    Icona Vist

  Aquesta convocatòria està cofinançada pel Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu del FSE de les Illes Balears 2014-2020

  GOIB FSE

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna