Ajuts, contractes i mobilitat

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Convocatòries del Govern de les Illes Balears

 1. Convocatòria TancadaAjuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals CAIB)

  CONVOCATÒRIA: 2022 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 12 de desembre de 2022.

  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Resum: Al BOIB número 145, de 10 de noviembre de 2022 s’ha publicat la Resolució del Conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per incorporar personal investigador al sistema de ciència de les Illes Balears (contractes postdoctorals 2022).

  En concret es convoquen 20 ajuts per a la incorporació de personal investigador al sistema de ciència i tecnologia de les Illes Balears en grups de recerca, centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic, empreses publiques sense finalitat de lucre i empreses privades amb activitat d'R+D ubicades a les Illes Balears.

  S’ofereixen un mínim de 8 ajuts per al Programa Margalida Comas per a joves investigadors que s'incorporin a les entitats a què fan referència els punts 2.2.a) i 2.2.b) de la convocatòria. La dotació anual serà de 35.000,00 euros. La durada de l’ajut serà de dos anys.

  S’ofereixen un màxim de 3 ajuts per al Programa Vicenç Mut Estabilitat, per a investigadors sèniors provinents de programes Margalida Comas de convocatòries anteriors que s'incorporin a les entitats a què fan referència els punts 2.2.a) i 2.2.b) de la convocatòria. La dotació anual serà de 40.000,00 euros. La durada de l’ajut serà de tres anys.

  S’ofereixen un mínim de 8 ajuts per al Programa Vicenç Mut per a investigadors sèniors que s'incorporin a les entitats a què fan referència els punts 2.2.a) i 2.2.b) de la convocatoria. La dotació anual serà de 40.000,00 euros. La durada de l’ajut serà de tres anys.

  Personal investigador proponent: les característiques del personal que proposa els contractes postdoctorals els podeu trobar al punt tercer de la convocatòria (Requisits dels investigadors).

  Requisits dels sol·licitants: Vegeu els annexos 2, 3 i 4 de la convocatòria on surten concretades les característiques de cada programa.

  IMPORTANT
  - Un mateix investigador només es pot incloure com a candidat en una sol·licitud.
  - Un mateix investigador responsable només pot figurar com a tal en una sol·licitud.
  - Les sol·licituds es poden presentar en català, castellà o anglès.

  Termini: La tramitació de les sol·licituds s’ha de fer de la forma següent:

  El termini per presentar les sol·licituds de les ajudes s’iniciarà el dia 11 de novembre i finalitzarà el 12 de desembre de 2022.

  - Les sol·licituds s’emplenen en línia, per part del candidat, segons l’establert al punt 8.2 de la convocatòria.

  - Referent a la documentació de l’entitat sol·licitant, la UIB s’encarregarà de la seva tramesa.

  - L’annex 6 (imprès de sol·licitud) ha d’esser signat (en format PDF i signat electrònicament) per l’investigador candidat, l’investigador responsable del grup de recerca al qual se vol incorporar l’investigador candidat i el Vicerector de Política Científica i Investigació.

  Per obtenir la firma del Vicerector de Política Científica i Investigació podeu trametre l’annex 6, signat electrònicament per part de l’investigador candidat i l’investigador responsable del grup de recerca al qual se vol incorporar l’investigador candidat a l'Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca (FORHU) a través del correu electrònic osr.seccio-rhfr@uib.cat.

  L’annex 6 us serà retornat (signat pel Vicerector) i el podreu incorporar, juntament amb la resta de documents, a la sol·licitud.

  La data màxima per enviar l’annex 6 és el 2 de desembre de 2022.


  IMPORTANT:

  Pel que fa al punt 8.5.b.3) heu de sol·licitar un full de serveis del director de la tesi al Servei
  de Recursos Humans a través del formulari electrònic que trobareu a l'apartat de Sol·licitud
  d'expedició electrònica del full de serveis en el Catàleg de procediments.


  Pel que fa al punt 8.5.b.6 s’ha de manifestar que no s’han demanat altres subvencions o ajuts per aquesta mateixa finalitat i l’ha de signar l’investigador responsable i el Vicerector de Política Científica i Investigació.

  Per obtenir la firma del Vicerector de Política Científica i Investigació podeu trametre l’Annex 12, signat electrònicament per part de l’investigador responsable a l'Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca (FORHU) a través del correu electrònic osr.seccio-rhfr@uib.cat.

  L’annex 12 us serà retornat (signat pel Vicerector) i el podreu incorporar, juntament amb la resta de documents, a la sol·licitud.


  El candidat ha d'enviar al correu electrònic osr.seccio-rhfr@uib.cat el document de conformitat del departament/institut (annex A), que és un document intern de la UIB.

  Totes les denominacions que apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

  2. Documents i enllaços

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Convocatòria BOIB 2022   Icona Vist  
  Annex A Icona Vist   
  Més informació, models documentació i sol·licitud telemàtica    Icona Vist


  Torna