Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Técnica de Excel·lència

 1. Convocatòria TancadaExcel·lència: Projectes d'R+D

  CONVOCATÒRIA: 2014 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 2 d'octubre de 2014.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per a projectes sense orientació temàtica predefinida consistents en treballs experimentals o teòrics que tinguin com a objectiu primordial d'adquirir nous coneixements i obtenir resultats que representin una millora significativa del coneixement.

  S'han establert quatre grups de presentació de sol·licituds:

  del 8 al 29 de setembre de 2014
  Ciències socials
  Ciències de l’esport
  Dret
  Economia
  Ciències de l’educació
  Estudis feministes, de la dona i de gènere
  Filologia i filosofia
  Història i art
  Psicologia

  del 9 al 30 de setembre de 2014
  Recursos i tecnologies agroalimentàries
  Biologia fonamental
  Biotecnologia
  Biomedicina

  del 10 de setembre a l'1 d'octubre de 2014
  Construcció
  Biodiversitat, ciències de la terra i canvi global
  Ciències i tecnologies mediambientals
  Ciències i tecnologies químiques
  Energia
  Mitjans de transport

  de l’11 de setembre al 2 d'octubre de 2014
  Astronomia i astrofísica
  Disseny i producció industrial
  Investigació espacial
  Física
  Física de partícules
  Materials
  Matemàtiques
  Tecnologies electròniques i de comunicacions
  Tecnologies informàtiques


  Us recomanam que aneu consultant els diferents apartats de preguntes freqüents de la web del Ministeri que s'actualitzen de manera contínua.

  2. TIPUS DE PROJECTES

  Tipus A: Per a joves investigadors

  Tipus B: per a la resta d'investigadors

  3. BENEFICIARIS
  Centres públics d'I+D, centres privats d'I+D sense ànim de lucre i centres tecnològics.
  4. TERMINIS I PROCÉS INTERN

  D’acord amb la convocatòria de presentació de sol·licituds de projectes del Pla estatal no s'ha d'enviar al ministeri cap document en format paper. Les sol·licituds són enviades telemàticament mitjançant la signatura electrònica del representant legal (vicerector d'Investigació i Postgrau). Per aquesta raó, hem establert un procés intern de gestió de les sol·licituds.

  El procés és el següent:

  1.- Emplenar la sol·licitud de projecte i adjuntar tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica del ministeri.
  Donat que la UIB és responsable del compliment de les condicions establertes a les convocatòries, heu d’enviar a l’OSR al més aviat possible la composició de l’equip d’investigació i l’equip de treball així com el pressupost (informació que apareix al resum de la proposta abans de generar la sol·licitud definitiva). No és necessari que envieu un esborrany de la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella mentre a l’OSR es revisa que els conceptes de despesa i la composició dels equips s’ajustin a les condicions de la convocatòria.
  2.- Validar la sol·licitud definitiva (opció "Generar definitivo" de l'aplicació) i desar al vostre ordinador l'arxiu pdf creat.
  3.- Enviar un correu electrònic a osr@uib.es amb la documentació següent:
  i. Sol·licitud definitiva (generada com s’ha comentat).
  ii. Memòria tècnica de la proposta en format pdf.
  iii. Altres documents que formin part de la sol·licitud, si escau, com autoritzacions d'investigadors d'altres institucions, cartes de les entitats públiques o privades interessades en els resultats del projecte, compromís de vinculació a la UIB, entre d'altres (escanejar-les si és possible; si no, enviar només en paper juntament amb la sol·licitud firmada).
  4.- Un cop rebuda i supervisada aquesta documentació, es procedirà, si escau, a la signatura electrònica de la sol·licitud per part del vicerector d'Investigació i Postgrau.
  5.- Imprimir i signar, als apartats on surten les dades de cada investigador, una còpia de la sol·licitud definitiva i enviar-la, juntament amb les autoritzacions d’investigadors, cartes d’entitats interessades i altra documentació que formi part de la sol·licitud, per correu intern a l'OSR.


  El terminis per enviar el correu electrònic que es comenta al punt 4 són els dies 26, 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre de 2014, segons l'àrea temàtica en la qual es presenti la sol·licitud.

  L'accés a l'aplicació telemàtica de sol·licituds serà disponible a partir de dia 8 de setembre.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Bases    Icona Vist  
  Convocatòria    Icona Vist  
  Modificació BOE (despeses elegibles) (NOU 21/07/2015 Exclamació)    Icona Vist  
  Aplicació telemàtica de sol·licitud     Icona Vist
  Guia UIB de presentació de sol·licituds    Icona Vist  
  Models d'impresos de sol·licitud     Icona Vist
  Autorització participació en projectes d'altres organismes Icona Vist    
  Model sol·licitud canvi d'IP   Icona Vist   
  Model sol·licitud pròrroga   Icona Vist   
  Model sol·licitud alta membre   Icona Vist   
  Model sol·licitud baixa/reducció dedicació membre   Icona Vist   
  Model sol·licitud altres modificacions   Icona Vist   
  Model sol·licitud augment dedicació membre   Icona Vist   
  Model informe intermedi individual   Icona Vist   
  Model informe intermedi coordinat   Icona Vist   
  Imatges corporatives obligatòries     Icona Vist
  Més informació del Ministeri     Icona Vist

  5. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució definitiva Icona Vist
  Annex resolució (llistat d'ajuts concedits) Icona Vist

  Torna