Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Altres ajuts estatals per a la R+D+i

 1. Convocatòria TancadaProjectes d'investigació sobre addiccions

  CONVOCATÒRIA: 2018 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 1 d'octubre de 2018.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  Es convoquen ajuts per al desenvolupament de projectes d'investigació sobre addiccions d’un, dos o tres anys de durada
  Es consideraran com a línies prioritàries les emmarcades en l'Estratègia nacional sobre drogues 2017-2024. De manera específica, els projectes presentats seran d’investigació bàsica, clínica, epidemiològica i de serveis de salut. Així mateix, els projectes hauran de respondre a alguna de les prioritats següents:
  1. Addiccions sense substància.
  2. Prevenció selectiva i indicada en relació al consum abusiu d'alcohol i cànnabis associats o indistints i fonamentalment adreçats a menors.
  3. Eficàcia de les polítiques institucionals de prevenció del consum d’alcohol en adolescents.
  4. Avaluació de l’impacte de les polítiques institucionals de prevenció fora de l’àmbit escolar
  5. Anàlisi de les campanyes institucionals sobre addiccions.
  6. Avaluació de les actuacions de comunicació i divulgatives de la DGPNSD.
  7. Actituds i coneixements de la població en front de l’alcohol.
  8. Mapes sobre la investigació en addiccions a Espanya i Europa. Inputs i outputs.
  9. Epidemiologia comunitària: identificació de factors de risc conductuals, sociològics i ambientals amb perspectiva de gènere.
  10. Investigacions sobre aspectes epidemiològics, clínics i terapèutics diferencials entre homes i dones en relació amb les addiccions.
  11. Investigacions sobre determinants que se relaciones amb els canvis en les tendències en el consum de drogues, especialment alcohol i cànnabis en menors amb perspectiva de gènere.
  12. Eines per a la detecció precoç de les addiccions.
  13. Necessitats en l’atenció de consumidors d’edat avançada.
  14. Estudi sobre els entorns socials i emocionals en l’adolescència i la seva repercusió en la prevenció de les addiccions.
  15. Conductes de risc, addiccions i gènere.
  16. Actituds i pràctiques en relació amb el consum d’alcohol.
  17. Addicions, gènere i violència.
  18. Impacte econòmic del consum de cànnabis.
  19. Influència de l’entorn en el consum de cànnabis.

  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Centres públics i privats sense ànim de lucre d'I+D.
  3. TERMINI

  Fins a l'1 d'octubre de 2018.

  Per tal d’obtenir la firma electrònica del representant legal, les sol·licituds hauran de presentar-se telemàticament fins al 26 de setembre de 2018.

  Les sol·licituds s'han de presentar en format electrònic i per correu electrònic.

  IMPORTANT: Us demanam que, en quan tingueu l’equip investigador i el pressupost, ens ho feu arribar per correu electrònic (osr.gestiotecnica@uib.es), abans de generar la sol·licitud definitiva. No és necessari que ens envieu la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella.
  Es revisarà que els conceptes de despesa i la composició dels equips investigadors s’ajustin a les condicions de la convocatòria.
  Si necessitau un informe de la Comissió d'Investigació, heu de fer arribar una còpia de la sol·licitud a Cati Miralles cati.miralles@uib.es amb l'antel·lació suficient.

  La informació al web del Ministeri estarà disponible en obrir-se el termini de la convocatòria.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDFIcona HTML
  Bases reguladores Icona Vist  
  Estratègia Nacional sobre Addiccions 2017-2024   Icona Vist
  Extracte convocatòria BOE Icona Vist  
  Convocatòria completa a la BDNS   Icona Vist
  Més informació i documentació necessària   Icona Vist

  4. RESOLUCIÓ

  Convocatòria pendent de resolució.

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna