Programes estatals

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix Pla Estatal 2013-2016: Programa Estatal de Foment de l'R+D+i Orientada als Reptes de la Societat

 1. Convocatòria TancadaReptes de la societat: Projectes d'R+D

  CONVOCATÒRIA: 2015 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 23 de juliol de 2015.

  Normativa:
  Organismes convocants:
  1. RESUM

  La convocatòria de reptes d’investigació té per finalitat finançar projectes de recerca que tenguin la consideració d'activitats no econòmiques que consisteixin en treballs, experimentals o teòrics, per tal d'adquirir nous coneixements amb orientació específica que permeti un avenç en la resolució d'algun dels vuit grans reptes que té plantejada la societat espanyola i que són : salut, canvi demogràfic i benestar; seguretat, qualitat alimentària, activitat agrària sostenible i productiva, sostenibilitat de recursos naturals, investigació marina i marítima; energia segura, eficient i neta; transport intel·ligent, sostenible i integrat; acció sobre el canvi climàtic i eficiència en la utilització de recursos i matèries primeres; canvis i innovacions socials; economia i societat digital; seguretat, protecció i defensa.
  La investigació en ciències humanes i socials es contempla amb un caràcter transversal. Igualment, es consideren tecnologies aplicables a tots els reptes les tecnologies facilitadores essencials (fotònica, micro i nanoelectrònica, nanotecnologia, materials avançats, biotecnologia i tecnologies de la informació i la comunicació).

  S'han establert quatre grups de presentació de sol·licituds:

  Ciències socials
  Ciències de l’esport
  Dret
  Economia
  Ciències de l’educació
  Estudis feministes, de la dona i de gènere
  Filologia i filosofia
  Història i art
  Psicologia

  Recursos i tecnologies agroalimentàries
  Biologia fonamental
  Biotecnologia
  Biomedicina


  Construcció
  Biodiversitat, ciències de la terra i canvi global
  Ciències i tecnologies mediambientals
  Ciències i tecnologies químiques
  Energia
  Mitjans de transport


  Astronomia i astrofísica
  Disseny i producció industrial
  Investigació espacial
  Física
  Física de partícules i acceleradors
  Materials
  Matemàtiques
  Tecnologies electròniques i de comunicacions
  Tecnologies informàtiques


  Us recomanam que aneu consultant els diferents apartats de preguntes freqüents de la web del Ministeri que es van actualitzant de manera contínua.

  2. TIPUS DE PROJECTES

  Tipus A: Per a joves investigadors

  Tipus B: per a la resta d'investigadors

  3. BENEFICIARIS
  Centres públics d'I+D, centres privats d'I+D sense ànim de lucre i centres tecnològics.
  4. TERMINIS I PROCÉS INTERN

  D’acord amb la convocatòria de presentació de sol·licituds de projectes del Pla estatal, no s'ha d'enviar al ministeri cap document en format paper. Les sol·licituds són enviades telemàticament mitjançant la signatura electrònica del representant legal (vicerector d'Investigació i Postgrau). Per aquesta raó, hem establert un procés intern de gestió de les sol·licituds.

  El procés és el següent:

  1.- Emplenar la sol·licitud de projecte i adjuntar tots els documents que requereix la convocatòria a través de l'aplicació telemàtica del ministeri.
  Donat que la UIB és responsable del compliment de les condicions establertes a les convocatòries, heu d’enviar a l’OSR, al més aviat possible, la composició de l’equip d’investigació i l’equip de treball així com el pressupost (informació que apareix a l esborrany de la proposta abans de generar la sol·licitud definitiva). No és necessari que envieu un esborrany de la memòria tècnica, podeu seguir treballant en ella mentre a l’OSR es revisa que els conceptes de despesa i la composició dels equips s’ajustin a les condicions de la convocatòria.
  2.- Validar la sol·licitud definitiva (opció "Generar definitivo" de l'aplicació) i desar al vostre ordinador l'arxiu pdf creat.
  Us recomanam que, abans de generar la sol·licitud definitiva consulteu la "Guía de errores" de l'aplicació.
  3.- Enviar un correu electrònic a osr@uib.es amb la documentació següent:
  i. Sol·licitud definitiva (generada com s’ha comentat).
  ii. Memòria tècnica de la proposta en format pdf.
  iii. Altres documents que formin part de la sol·licitud, si escau, com autoritzacions d'investigadors d'altres institucions, cartes de les entitats públiques o privades interessades en els resultats del projecte, compromís de vinculació a la UIB, entre d'altres (escanejar-los si és possible; si no, enviar només en paper juntament amb la sol·licitud firmada).
  4.- Un cop rebuda i supervisada aquesta documentació es procedirà, si escau, a la signatura electrònica de la sol·licitud per part del vicerector d'Investigació i Postgrau.
  5.- Imprimir i signar, als apartats on surten les dades de cada investigador, una còpia de la sol·licitud definitiva i enviar-la, juntament amb les autoritzacions d’investigadors, cartes d’entitats interessades i altra documentació que formi part de la sol·licitud, per correu intern a l'OSR.


  El terminis per enviar el correu electrònic que es comenta al punt 4 són els dies 19, 20 i 22 de juliol, segons l'àrea temàtica en la qual es presenti la sol·licitud.


  L'accés a l'aplicació telemàtica de sol·licituds serà disponible a partir de dia 29 de juny.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona DOCXIcona PDFIcona HTML
  Bases    Icona Vist  
  Convocatòria    Icona Vist  
  Aplicació telemàtica de sol·licitud     Icona Vist
  Guia UIB de presentació de sol·licituds (23/06/2015 Exclamació)    Icona Vist  
  Instruccions per emplenar el CVA (30/06/2015 Exclamació)    Icona Vist  
  Instruccions per emplenar la memòria cientificotècnica de projectes individuals (Tipus A o B) (30/06/2015 Exclamació)    Icona Vist  
  Instruccions per emplenar la memòria cientificotècnica de projectes coordinats (30/06/2015 Exclamació)    Icona Vist  
  Preguntes freqüents MINECO (30/06/2015 Exclamació)    Icona Vist  
  Models d'impresos de sol·licitud     Icona Vist
  Autorització participació en projectes d'altres organismes Icona Vist    
  Model sol·licitud canvi IP   Icona Vist   
  Model sol·licitud pròrroga   Icona Vist   
  Model sol·licitud alta membre   Icona Vist   
  Model sol·licitud baixa/reducció dedicació membre   Icona Vist   
  Model sol·licitud altres modificacions   Icona Vist   
  Model informe intermedi individual   Icona Vist   
  Model informe intermedi coordinat   Icona Vist   
  Imatges corporatives obligatòries     Icona Vist
  Més informació del Ministeri     Icona Vist

  5. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució definitiva Icona Vist
  Correcció d'errades de la resolució definitiva Icona Vist
  Annex resolució corregit (llistat d'ajuts concedits) Icona Vist

  Torna