Escuchar

Programa de foment de la recerca

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix ALTRES

 1. Convocatòria Tancada35. Adquisició d'ordinadors portàtils

  CONVOCATÒRIA: 2005 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 18 de març de 2005.

  1. OBJECTIU
  L'objectiu és cofinançar l'adquisició d'ordinadors portàtils per als professors, investigadors, departaments, instituts, facultats, escoles universitàries i serveis de la UIB.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Poden demanar el cofinançament:
  a) Professors de la UIB que pertanyin als cossos docents, numeraris i interins.
  b) Professors contractats de la UIB.
  c) Investigadors contractats del programa Ramón y Cajal.
  d) Investigadors dels instituts universitaris de recerca que tinguin projectes d'investigació competitius i actius, tramesos per la UIB o que participin en programes de doctorat de la UIB.
  e) Investigadors contractats pel programa de reincorporació de doctors i tecnòlegs i per altres programes del Ministeri d'Educació i Ciència (MEC).
  f) Facultats, escoles universitàries, departaments, instituts i serveis de la UIB.

  Els professors i investigadors que ho demanin han de tenir el curriculum vitae actualitzat a la base de dades GREC. En cas de detectar que el currículum no ha estat actualitzat durants els darrers sis mesos, aquesta sol·licitud podrà ser denegada.

  3. CARACTERÍSTIQUES DELS AJUTS
  El present any es dedicaran 90.000 euros a aquest programa. Addicionalment, es té previst ampliar aquest programa als anys 2006 i 2007.

  La UIB cofinançarà el 70 per cent del PVP de l'equip, amb un màxim de 1.000 euros per sol·licitud. El 30 per cent restant l'ha d'aportar l'investigador, grup d'investigació, departament, institut, facultat, escola universitària o servei implicat.

  Els ordinadors cofinançats amb projectes de recerca estaran exempts d'IVA.

  Excepcionalment, s'acceptaran sol·licituds d'ordinadors ja comprats, sempre que la compra s'hagi fet dins l'any 2005.

  4. NORMATIVA
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Normativa Icona Vist
  5. CARACTERÍSTIQUES DELS ORDINADORS
  Els ordinadors es poden adquirir en qualsevol comerç legalment establert amb aquest fi. Una vegada adquirits, els ordinadors passaran a formar part del material inventariable de la UIB. La configuració mínima de l'equip ha de ser:
  a) PC compatible
  Processador Pentium IV de 1.6 GHz o superior.
  512 MB de memòria DDR (ampliable).
  Disc dur de 60 GB.
  WiFi, mòdem i targeta de xarxa integrats.
  Targeta gràfica.
  Altaveus integrats.
  Combo DVD/CD-RW.
  b) Macintosh
  Nivell ibook o superior.
  6. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  El termini romandrà obert fins al dia 18 de març de 2005.

  Documentació que cal presentar a l'OSR:
  - Imprès de sol·licitud signat.
  - Factura proforma on s'indiquin les característiques de l'ordinador portàtil. Aquesta factura, també, ha de reflectir nom del distribuïdor, CIF del distrïbuidor i preu (sense IVA i amb IVA) de l'ordinador. La factura s'ha de fer a nom de la UIB.

  7. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són senzilles:

  - S'ha d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - S'ha de pitjar el botó d'Envia sol·licitud que apareix davall el formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, s'ha de pitjar l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu d'enviar la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui, a:

  Àngels Oliver
  Oficina de Suport a la Recerca (OSR)
  Son Lledó. Campus universitari
  Cra. de Valldemossa, km 7.5
  07122 Palma
  (Illes Balears, Espanya)

  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud d'aquest ajut o per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523, al correu electrònic miquel.titos@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  Per a qualsevol altre dubte relatiu a aquest punt del programa, us podeu posar en contacte amb Àngels Oliver, de l'OSR, al número 971 17 3068, al correu electrònic angels.oliver@uib.es o al número de fax 971 17 2637.

  8. AVALUACIÓ
  En cas que les sol·licituds sobrepassin les disponibilitats pressupostàries, la comissió avaluadora de l'OSR en farà una priorització, que posteriorment serà ratificada pel Consell de Direcció. En aquesta priorització s'intentarà de fer una distribució al més justa i equitativa entre els diferents grups d'investigació, departaments, instituts, facultats, escoles universitàries i serveis de la UIB.
  9. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Priorització i resolució convocatòria 2005 Icona Vist

  Torna