Programa de foment de la recerca

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - RECURSOS HUMANS PER A LA INVESTIGACIÓ

 1. Convocatòria Tancada6. Projectes de recerca liderats per investigadors postdoctorals

  CONVOCATÒRIA: 2021 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 30 d'abril de 2021.

  IDIOMES
  Català
  | Castellano | English

  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atracció de talent investigador a través del finançament de dos projectes de recerca liderats per doctors i en col·laboració amb personal investigador de la Universitat de les Illes Balears.
  2. REQUISITS

  Poden ser investigadors o investigadores principals (IPs) dels projectes de recerca objecte d’aquesta convocatòria les persones que compleixen els requisits següents:

  1. Grau de Doctor. Estar en possessió del grau de doctor en la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds.

  2. Període postdoctoral. No haver transcorregut més de 10 anys de temps efectiu des de la data d’obtenció del primer doctorat en el moment de tancament del termini de presentació de sol·licituds. S’entén per data d’obtenció del doctorat, la data que figura al títol de doctor -o document justificatiu equivalent- del primer doctorat obtingut pel candidat. En la comptabilització del temps efectiu indicat se n’exclouran períodes per les causes següents:

  a) Períodes de baixa laboral derivats de maternitat o paternitat gaudits segons les situacions protegides que es recullen en el Règim General de la Seguretat Social.

  b) Períodes de malaltia greu o accident del sol·licitant, amb baixa mèdica igual o superior a tres mesos.

  Aquests períodes d’interrupció s’han d’haver produït a partir de la data d’obtenció del doctorat, i s’han d’indicar i acreditar en el moment de presentar la sol·licitud. En tots els casos suposaran una ampliació única de fins a un any en la comptabilització del temps efectiu transcorregut des de la data d’obtenció del doctorat.

  3. Mobilitat. Complir algun d’aquests dos requisits relatius a la mobilitat postdoctoral:

  a) Estar en possessió d’un títol de doctor d’una universitat diferent de la UIB.

  b) Haver realitzat estades postdoctorals en centres de recerca distints de la UIB de durada no inferior a 3 mesos i un període acumulat no inferior als 12 mesos. La realització d’aquestes estades s’ha d’acreditar documentalment a la sol·licitud.

  El fet d’haver realitzat la tesi doctoral o una estada en un centre mixt (entenent-se com a tals aquells en la gestió dels quals participen un o més organismes d’investigació, a més de la UIB, a través de conveni o acord subscrit) tindrà la consideració que ha estat realitzada a la UIB, i per tant, el temps corresponent no es comptabilitzarà per acreditar el compliment dels requisits anteriors.

  Els IPs candidats amb un grau reconegut de minusvalidesa igual o superior al 65% quedaran exempts del requisit tercer de mobilitat.

  3. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS

  1. Pot presentar sol·licituds el personal investigador adscrit a algun dels departaments, instituts universitaris o centres de la UIB, que ocupi una plaça indefinida o estigui contractat en el marc del Programa Ramon y Cajal o Marie Sklodowska-Curie. Aquesta persona actuarà com a investigador o investigadora responsable (IR) del projecte. En tot cas s’han de respectar els aspectes següents:

  a) S’avaluarà una única sol·licitud per IP. En cas de ser inclòs en dues o més sol·licituds, es considerarà únicament la darrera sol·licitud registrada.
  b) S’avaluarà una única sol·licitud per IR. En cas de presentar més d’una sol·licitud, es considerarà únicament la darrera sol·licitud registrada.
  c) El termini màxim per presentar les sol·licituds mitjançant instància genèrica al Portal del Personal Investigador (PPI) de la UIB és divendres 30 d'abril de 2021, inclòs.

  2. La sol·licitud es formalitzarà seleccionant el programa “Potstdocs UIB” al camp “Tipus d’instància” del formulari “Instància Genèrica” del PPI.

  3. A la instància s’hi ha d’adjuntar, en format electrònic, la documentació científico-tècnica següent:

  a) Curriculum Vitae de l'IP candidat (segons el model CVN, o similar).
  b) Memòria del projecte de recerca a realitzar (segons model previst a l’annex A).
  c) Declaració de provisió d’espai i mitjans (annex B) signat electrònicament per:

  1. La direcció del departament, institut de recerca o laboratori de destí.
  2. La persona responsable del grup de recerca de destí.
  3. L’investigador o investigadora responsable, que actuarà de sol·licitant.

  d) També s’adjuntaran a la sol·licitud, en el format estàndard que resulti adient, els documents administratius següents relatius a l’IP candidat:

  1. Ciutadans espanyols o estrangers residents en territori espanyol: còpia del document acreditatiu d’identitat en vigor.
  2. Estrangers no residents en territori espanyol: còpia del passaport en vigor.
  3. Certificat acadèmic del grau de doctor, amb indicació expressa i clara de la data d’obtenció de l’esmentat grau.
  4. Doctors per la UIB: documentació acreditativa d’haver realitzat estades post doctorals de durada no inferior a 3 mesos en centres de R+D distints de la UIB durant un total acumulat de un mínim de 12 mesos.
  5. Persones que s’acullin als supòsits d’interrupció prevists a l’apartat II.2: documentació acreditativa de la baixa mèdica o el permís de maternitat o paternitat causants del període d’interrupció d’activitat. Els candidats que addueixin un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% d’acord amb l’apartat II.3, han de fer-ho constar al formulari de sol·licitud i acreditar-ho documentalment.

  Per a consultes relacionades amb aquest convocatòria, contactau amb Laura Arbona (tel. 971 259503, laura.arbona@uib.es )

  4. MÉS DADES I DOCUMENTS DE LA CONVOCATÒRIA
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona DOCXIcona PDF
  Convocatòria    Icona Vist
  Correcció d'errors a la convocatòria    Icona Vist
  Model de memòria del projecte de recerca a realitzar (Annex A)   Icona Vist  
  Model de declaració de provisió d’espai i mitjans (Annex B)   Icona Vist  
  Model d'informe de seguiment científico-tècnic (Annex C)   Icona Vist  
  Resolució provisional    Icona Vist
  Resolució definitiva    Icona Vist

  Logo FEDER

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna