Escuchar

Programa de foment de la recerca

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA

 1. Convocatòria Tancada14. Projectes de recerca liderats per investigadors postdoctorals

  CONVOCATÒRIA: 2019 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 3 de maig de 2019.

  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  L’objecte d’aquesta convocatòria és l’atracció de talent investigador a través de la incorporació de dos doctors com a personal investigador a grups de recerca de la Universitat de les Illes Balears.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

  1. Grau de Doctor. Estar en possessió del grau de doctor en la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds.

  2. Període post doctoral. No haver transcorregut més de 10 anys de temps efectiu des de la data d’obtenció del primer doctorat en el moment de tancament del termini de presentació de sol·licituds. S’entén per data d’obtenció del primer doctorat, la data que figura al títol de doctor -o document justificatiu equivalent- del primer doctorat obtingut pel candidat. En la comptabilització del termini de deu anys, es poden excloure una sèrie de períodes per diferents motius que es troben detallats al document "Convocatòria" que es troba al punt 4 d'aquesta pàgina.

  3. Mobilitat. Estar en possessió d’un títol de doctor d’una universitat diferent de la UIB o, en cas de ser doctor per la UIB, haver realitzat estades post doctorals en centres de R+D distints de la UIB de durada no inferior a 3 mesos i un període acumulat no inferior als 12 mesos. La realització d’aquestes estades s’ha d’acreditar documentalment a la sol·licitud.

  3. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS

  Poden presentar sol·licituds els investigadors adscrits a algun dels departaments, instituts universitaris o centres de la UIB, que ocupin una plaça indefinida o estiguin contractats en el marc del Programa Ramón y Cajal o Marie Sklodowska-Curie, i que siguin responsables de la línia d’investigació a la qual s’ha d’incorporar el candidat. En tot cas s’han de respectar els aspectes següents:

  a) S’avaluarà una única sol·licitud per investigador candidat. En cas de ser inclòs en dues o més sol·licituds, es considerarà únicament la darrera sol·licitud registrada.

  b) S’avaluarà una única sol·licitud per investigador responsable. En cas de ser inclòs en més d’una sol·licitud, es considerarà únicament la darrera sol·licitud registrada.

  c) El termini màxim per presentar les sol·licituds al Registre General de la UIB, a les unitats de registre en funcionament als centres de la UIB, o en la forma que s’estableix a la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, és el 3 de maig de 2019, inclòs.

  Juntament amb la instància de sol·licitud (veure punt 5 d'aquesta página) s’adjuntarà, en format electrònic o en paper, el següent:

  a) Curriculum Vitae del candidat (segons el model normalitzat publicat a la web de l’OSR, apartat Informació d’us comú, o similar).

  b) Memòria de l’activitat d’investigació a realitzar per l’investigador dins l’equip d’investigació (segons model previst a l’annex A).

  També s’hi adjuntaran, en el format que resulti adient, els documents administratius següents:

  a) Ciutadans espanyols o estrangers residents en territori espanyol: Còpia del document acreditatiu d’identitat en vigor del candidat.

  b) Estrangers no residents en territori espanyol: còpia del passaport en vigor del candidat.

  c) Certificat acadèmic del grau de doctor de l’investigador candidat, amb indicació expressa i clara de la data d’obtenció de l’esmentat grau.

  d) Candidats que hagin obtingut el títol de doctor a la UIB: documentació acreditativa d’haver realitzat estades post doctorals de durada no inferior a 3 mesos en centres de R+D distints de la UIB durant un total acumulat de un mínim de 12 mesos.

  e) Els sol·licitants que s’acullin als supòsits d’interrupció prevists a l’apartat II.2 han d’acreditar documentalment la baixa mèdica o el permís de maternitat o paternitat. Els sol·licitants que addueixin un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% d’acord amb l’apartat II.3, han de fer-ho constar al formulari de sol·licitud i acreditar-ho documentalment.

  La sol·licitud ha de ser signada pel director de departament/institut/laboratori, responsable del grup de recerca on s’incorporarà el contractat post doctoral, l’investigador responsable de la sol·licitud i l’investigador candidat.

  4. MÉS DADES SOBRE LA CONVOCATÒRIA
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria   Icona Vist
  Model de memòria de l'activitat a realitzar (annex A) Icona Vist  
  Model d'informe de seguiment científico-tècnic Icona Vist  
  5. IMPRÈS DE SOL·LICITUD
  La sol·licitud es fa telemàticament a través del formulari electrònic Enllaç a formulari que s'ha penjat per a tal efecte.

  Les instruccions són les següents:

  - Heu d'emplenar el formulari electrònic Enllaç a formulari que s'obrirà en una finestra a part.

  - Heu de pitjar el botó d'Enviar sol·licitud que apareix al final del formulari. Si l'enviament s'ha dut a terme correctament, heu de pitjar a l'enllaç Imprimeix sol·licitud que apareixerà al peu del missatge de Sol·licitud enviada.

  - Finalment, heu de registrar d'entrada al registre oficial de la UIB la còpia impresa, signada i amb la documentació que s'indiqui.


  Per a qualsevol qüestió relativa al procediment de sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Xavier Salvà, de l'Oficina de Suport a la Recerca (OSR), al número 971 17 3068 o al correu electrònic xavier.salva@uib.es.

  Per a qualsevol problema tècnic que pogués sorgir durant l'enviament de la sol·licitud, us podeu posar en contacte amb Miquel Titos, de l'OSR, al número 971 17 2523 o al correu electrònic miquel.titos@uib.es.
  6. RESOLUCIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució provisional Icona Vist
  Resolució definitiva Icona Vist

  Torna