Programa de foment de la recerca

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - INFRAESTRUCTURES CIENTÍFIQUES

 1. Convocatòria Oberta19. Programa d’adquisició d’equipament cientificotècnic de darrera generació d’especial rellevància competitiva

  CONVOCATÒRIA PERMANENT
  1. OBJECTIU DEL PROGRAMA
  Aquesta actuació té per objecte dotar els departaments, instituts i laboratoris de la UIB d’infraestructura cientificotècnica per al desenvolupament d’activitats competitives d'R+D+i específiques. Es prioritzaran les actuacions que tinguin impacte sobre el major nombre possible d’investigadors de la UIB i els seus instituts mixtos, i aquelles actuacions que suposin un increment significatiu de les capacitats investigadores de la institució, no només en el seu àmbit sinó en l’entorn acadèmic i regional.
  2. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
  Pot demanar aquest ajut el personal investigador que desenvolupi l'activitat investigadora en algun dels departaments, instituts universitaris o centres d'investigació d'aquesta universitat.
  3. FORMALITZACIÓ DE SOL·LICITUDS
  Les sol·licituds es poden presentar durant tot l'any a l'Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca, a través del Portal del Personal Investigador ppi.uib.cat, mitjançant instància genèrica.
  Documentació que cal presentar:
  - Document de sol·licitud on se justifiqui la necessitat de l'equipament i s'indiqui l'import a assumir per la persona sol·licitant adreçat al vicerector de Política Científica i Investigació, amb la signatura dels investigadors que recolzen la sol·licitud i amb el vistiplau del director del departament, institut, o laboratori i, si escau, del director dels Serveis Cientificotècnics.
  - Pressuposts corresponents.
  La sol·licitud només es considerarà si la persona sol·licitant té el CV actualitzat a la base de dades GREC.
  Aquest programa no subvenciona ajudes per a material informàtic.
  4. AVALUACIÓ
  La Comissió Avaluadora de l'Àrea d'Investigació, un cop avaluades les sol·licituds, presentarà la proposta de concessió al Consell de Direcció per a la seva aprovació.
  5. FINANÇAMENT

  Aquesta actuació pot estar cofinançada pel Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2023 (ITS2023-086 - Programa de Foment a la recerca), amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i amb el Factor d'Insularitat (RDL 4/2019).
  Aquest mecanisme queda subjecte a la disponibilitat pressupostària de que disposi el vicerectorat de Política Científica i Investigació.

  6. RESOLUCIONS DE CONCESSIÓ
  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Resolució de Concessió Icona Vist
  Nova Resolució de Concessió Icona Vist
  Darrera Resolució Concessió (Nou Exclamació) Icona Vist
  Darrera Resolució Concessió (Nou Exclamació) Icona Vist


  Torna