Programa de foment de la recerca

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - PROJECTES INTEGRALS

 1. Convocatòria Oberta23. Programa de foment de la participació en projectes d'investigació

  CONVOCATÒRIA PERMANENT
  1. OBJECTIUS DEL PROGRAMA
  L'objectiu d'aquest programa és promocionar i potenciar la investigació de qualitat, així com incentivar que els nostres investigadors demanin projectes competitius finançats externament.
  2. CARACTERÍSTIQUES DE LES AJUDES

  Aquest programa preveu dos tipus d’actuacions:


  a) Ajuts als investigadors responsables de projectes que l’any natural anterior hagin presentat sol·licituds a convocatòries nacionals o europees. L’import de l’ajut es decidirà tenint en compte el tipus de projecte i la dedicació del personal que hi participa. El Consell de Direcció establirà els criteris per fer aquest repartiment.

  b) Ajuts als investigadors responsables de projectes concedits. Una vegada que l’organisme finançador hagi efectuat l’ingrés dels fons, es concedirà a l’investigador o als investigadors responsables dels projectes de recerca un ajut d’una quantia igual al 19 per cent dels costs indirectes ingressats a la UIB per l’organisme finançador.

  En el cas de projectes pluriennals, la concessió de l’ajut pot restar condicionada a un adequat nivell d’execució econòmica directa del projecte. Resta a criteri del Consell de Direcció l’aplicació d’aquesta cautela.

  En el cas dels projectes europeus, l’ajut concedit serà d’una quantia igual al 50 per cent dels costs indirectes ingressats per la UIB.

  En tot cas, la data de finalització del termini d’execució d'aquests ajuts serà sis anys posterior a l’1 de gener següent a la data de finalització del projecte matriu. Els percentatges dels ajuts totals concedits per projecte i tipus d’actuació (a. i b.) incorporats a cada any pressupostari seran:

  Taula ajuts recerca


  Aquestes condicions s’apliquen també als ajuts vigents d’aquest tipus.
  Els romanents d’aquests ajuts no incorporats a un any pressupostari per qualsevol raó, com per exemple en aplicació de la taula anterior, retornaran al vicerectorat competent en matèria d’investigació.

  3. PROCEDIMENT
  La concessió d’aquests ajuts es tramitarà d’ofici als investigadors en rebre l'oportú ingrés. Els investigadors han de tenir actualitzat el currículum al portal SIRA. La relació d’ajuts concedits serà comunicada a la Comissió d’Investigació.
  4. NORMATIVA

  Acord Executiu del dia 10 de novembre de 2021 pel qual es modifica l’Acord executiu 14086/2021, de 17 de juny, pel qual s’aprova el Programa de foment de la participació en projectes d’investigació.

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona PDF
  Criteris de Repartiment fixats a partir de les sol·licituds de l'any 2022 (Nou Exclamació) Icona Vist
  Criteris de Repartiment fixats fins a les sol·licituds de l'any 2021 Icona Vist

  5. FINANÇAMENT
  Aquesta actuació pot estar cofinançada pel Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2023 i amb càrrec al Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

  participacio_finançament

  Logo Carta de Serveis PRESTACIÓ DE SERVEI

  Aquest ajut es correspon amb una prestació de servei inclosa dins la Carta de Serveis. Podeu accedir a la seva fitxa descriptiva.


  Torna