Programa de foment de la recerca

No existe la versión en el idioma seleccionado

Fletxa abaix AJUTS A LA RECERCA - RECURSOS HUMANS PER A LA INVESTIGACIÓ

 1. Convocatòria Tancada7. Ajudes per a la requalificació del sistema universitari espanyol

  CONVOCATÒRIA: 2023-2024 - Tancada

  AQUESTA CONVOCATÒRIA ESTÀ TANCADA: El termini de la convocatòria va acabar el dia 5 de setembre de 2022.

  IDIOMES:
  Català | Castellano | English
  1. AJUDES MARGARITA SALAS PER A LA FORMACIÓ DE JOVES DOCTORS

  Objecte:


  L'objecte d'aquests ajuts és la formació de joves doctors mitjançant estades de formació en una universitat pública espanyola o bé en universitats o centres de recerca estrangers, així com en organismes públics d'investigació espanyols, sempre que el darrer any l'estada sigui en una universitat pública espanyola seleccionada per la persona que fa la sol·licitud. En aquest sentit la Universitat de les Iles Balears convoca 3 places.


  Durada:


  Aquests ajuts han d’iniciar-se obligatòriament l’1 de gener de 2023 i tenir una durada de dos anys, fins al 31 de desembre de 2024. No s’admeten variacions en aquestes dates.


  Requisits:


  a. Disposar del títol de doctor per la UIB. Les persones que hagin obtingut el títol de doctor en una universitat privada espanyola o aquelles de nacionalitat espanyola que l’hagin obtingut a universitats o centres d’investigació estrangers poden presentar també les seves sol·licituds a la UIB, sempre que desitgin fer la seva estada postdoctoral o, en tot cas, destgin incorporar-se el darrer any de l’ajuda.
  b. Haver transcorregut com a màxim dos anys entre la data d'obtenció del títol de doctor i la de tancament del termini de presentació de sol·licituds establert en el punt 4. No obstant això, s'ampliarà el termini de dos anys quan es doni alguna de les situacions enumerades a l'annex II 1.i) del Reial decret.
  c. En cas que l'ajut se sol·liciti per a estades en universitats o centres de recerca situats a l'estranger, o en centres de recerca públics espanyols, el darrer any de l'ajut (1 de gener de 2024 a 31 de desembre de 2024) s'ha de passar en una universitat pública espanyola, seleccionada pel candidat, inclosa la UIB.

  Presentació de sol·licituds:


  El termini per presentar les sol·licituds a través del Portal del Personal Investigador ppi.uib.cat de la UIB comprendrà des del 18 de juliol fins al 5 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

  IMPORTANT: S’ha de fer la sol·licitud a l’apartat ALTRES TRÀMITS PROGRAMA D’AJUTS MARGARITA SALAS.

  Documentació a presentar, en espanyol, català o anglès


  a. Curriculum vitae abreujat (CVA de la FECYT) del candidat.
  b. Còpia del DNI/passaport/NIE.
  c. Còpia del títol de doctor o document similar on quedi reflectida la data d'obtenció del títol.
  d. Historial cientificotècnic del/s grup/s receptor/s. A la UIB, el grup receptor ha de ser un grup de recerca reconegut en el catàleg de grups de recerca.
  e. Memòria justificativa de l'impacte d'aquesta estada en el progrés de la carrera docent i investigadora de la persona que fa la sol·licitud (annex 1).
  f.
  Document emès pel/s centre/s receptor/s en què accepten l'estada de la persona que fa la sol·licitud en aquest centre i durant el període sol·licitat i hi donen la seva conformitat. Aquest document, expedit en paper de carta oficial del centre i degudament signat, ha d'estar en català, castellà o anglès, o, en cas contrari, anar acompanyat de la corresponent traducció a algun d’aquests idiomes.
  g.
  Document d’acceptació de l’estada per part del departament / institut de recerca (annex 6).

  Remuneració


  La dotació mensual de les ajudes Margarita Salas per a joves doctors serà de 3.500,00 euros bruts durant els períodes d'estada a l'estranger i 2.800,00 euros bruts per períodes d'estada a Espanya, inclosa la reincorporació del darrer any. Aquestes quantitats inclouen salari i quota patronal.
  Addicionalment, hi haurà un pagament únic de 3.500,00 euros en concepte de despeses de trasllat.

  Sistema de contractació

  Les persones beneficiàries d'aquest ajut han de signar un contracte laboral de tipus postdoctoral pel període de durada de l'ajut.


  Justificació de l'estada


  El beneficiari ha de remetre un informe de progrés de l'estada a través del Portal del personal investigador de la UIB ppi.uib.cat cada 6 mesos, amb el vistiplau acreditat del responsable del grup receptor (annex 2).


  Mecanisme de seguiment

  Per al seguiment dels ajuts s'establirà una documentació acreditativa emesa per la universitat o centre de recerca de destinació que justifiqui les dates d'estada i la memòria d'activitats realitzades pel beneficiari. El seguiment es realitzarà a través dels sistemes d'informació i control de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.


  Avaluació i selecció


  Les sol·licituds seran qualificades amb una puntuació entre 0 i 100 punts, amb els criteris d'avaluació següents:
  1. CVA del candidat: fins a 50 punts.
  2. Historial cientificotècnic del/s grup/s receptor/s: fins a 30 punts.
  3. Memòria justificativa: fins a 20 punts.


  La puntuació mínima necessària per a l’obtenció d’un ajut és de 80 punts. Excepte per causes molt ben motivades per part de la comissió, hi haurà un màxim d’un candidat seleccionat per cada branca de coneixement.

  Els integrants de la comissió d'avaluació seran elegits mitjançant resolució del Consell de
  Direcció de la UIB.

  2. NORMATIVA

  Documents i enllaços
  Documents i enllaçosIcona DOCIcona PDF
  Convocatòria Complementària   Icona Vist
  Resolució provisional   Icona Vist
  Resolució definitiva   Icona Vist
  Correcció Errors Resolució Definitiva   Icona Vist


  3. FINANÇAMENT
  Pla de Recuperació, Transformació i Resiliencia-Finançat per la Unió Europea– NextGenerationEU.

  Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU. No obstant això, els punts de vista i les opinions expressades en els casos que procedeixin, o es derivin de la subvenció, són únicament els de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o la Comissió Europea. Ni la Unió Europea ni la Comissió Europea poden ser considerades responsables d'aquestes.

  finaciat_UE

  gobern

  plan_recuperacion

  CONVOCATÒRIES ANTERIORS

  Torna