Biología Celular del Cáncer (BIOCANCER)

Tesis y trabajos de investigación

  • Margalida Serra Sitjar, "Noves estratègies terapèutiques en limfoma de cèl·lules del mantell: paper de l'eix FOXO3a-FOXM1". Universitat de les Illes Balears, España, 2017. Tesis doctoral.